Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
18.05.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Cudzoziemcy kupią nieruchomości bez pozwoleń

Z dniem 1 maja 2009 r. zakończył się okres przejściowy, w którym cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich EOG oraz Szwajcarii mieli obowiązek uzyskać zezwolenie na nabycie drugiego domu w Polsce. Aktualnie obywatele państw członkowskich EOG lub Szwajcarii mają obowiązek uzyskać zezwolenie od władz polskich jedynie na nabycie w Polsce nieruchomości rolnych lub leśnych. Nie muszą natomiast ubiegać się o jakiekolwiek pozwolenia na zakup domów.
Okres przejściowy obowiązywał przez pięć lat od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej i zakończył się wraz z nadejściem dnia 1 maja 2009 roku. W tym czasie obywatele EOG i Szwajcarii będący osobami fizycznymi, aby kupić drugi dom w Polsce musieli najpierw uzyskać pozwolenie. Zmiana stanu prawnego w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich EOG lub Szwajcarii wynika z upływu okresu przejściowego, a nie z formalnej zmiany samej ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Osoby te są w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ obcokrajowcy nie będący obywatelami EOG lub Szwajcarii muszą przejść postępowanie administracyjne w celu uzyskania zezwolenia na zakup domu w Polsce.
 
Jednakże należy pamiętać, że co do zasady nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Zezwolenia tego, w drodze wyjątku, nie wymaga nabycie:
 • samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali;
 • samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego,
 • nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
 • nieruchomości – przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Polsce co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE – które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków;
 • nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat.
Zwolnienia te nie odnoszą się do nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha. Wykaz gmin położonych w strefie nadgranicznej zawarty jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy.
Powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemca w celu zaspokojenia jego potrzeb życiowych nie może przekroczyć 0,5 ha, natomiast w przypadku nabywania nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej lub rolniczej powinna być uzasadniona rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z charakteru wykonywanej działalności. W wypadku nabywania nieruchomości na potrzeby życiowe przez oboje małżonków, z których jedno jest cudzoziemcem powierzchnia nieruchomości nie powinna przekraczać 1 ha. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia powinien wystąpić cudzoziemiec, który zamierza nabyć nieruchomość lub osoba działająca w jego imieniu, przedkładając wraz z wnioskiem pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie.
 
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.