Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
08.06.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Roszczenia konsumenta w sądzie

W przypadku, gdy pozywamy osobę fizyczną, od której np. kupiliśmy motor z ogłoszenia w prasie, pozew należy złożyć w sądzie odpowiednim dla miejsca zamieszkania tej osoby. Natomiast, gdy pozwanym jest przedsiębiorca, czyli osoba prawna, np. firma remontująca dom, sprawę należy skierować do sądu w miejscu, gdzie ta firma ma swoją siedzibę. Jeśli wartość żądania nie przekracza 30.000,00 złotych, sprawa będzie rozpatrywana przez sąd rejonowy, z kolei jeśli kwota jest wyższa, pozew należy złożyć do sądu okręgowego.
W pozwie należy podać następujące informacje:
 • nazwę sądu, np. Sąd Rejonowy, X Wydział Grodzki, ul. Trembackiego 11 ,35 – 959 Rzeszów
 • imię i nazwisko lub nazwę stron i pełnomocników, jeżeli będą brali udział w sprawie,
 • rodzaj pisma (pozew), np. pozew o wymianę telewizora, pozew o wykonanie usługi lakierniczej lub zwrot ceny za motor,
 • podanie wartości żądania i dokładne określenie, na czym polegają nasze roszczenia wobec pozwanego, np. wartość aparatu fotograficznego, wymiana wadliwego na nowy w ramach gwarancji,
 • uzasadnienie, dlaczego dochodzimy takiego roszczenia, tzn. wskazać wszystkie fakty, z których wynika, że nasze żądanie jest zasadne,
 • wymienić wszystkie dołączane do pozwu załączniki, np. paragon z kasy fiskalnej, dowód opłaty za opinię rzeczoznawcy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, pismo reklamacyjne.
Pozew należy podpisać odręcznie.
 
Należy pamiętać o tym, że same słowa nie wystarczą nawet, jeżeli jesteśmy przekonani, że mamy rację. Jeżeli nie zostaną przedstawione konkretne dowody takie jak, dokumenty, świadkowie, opinia rzeczoznawcy - można przegrać spór. W sprawach, które mogą być rozpatrywane w postępowaniu uproszczonym - pozew wnosi się na urzędowym formularzu, który jest tak przygotowany, aby zawarte były w nim najważniejsze informacje. Formularz dostępny jest w sądach, w urzędach gmin oraz w internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.
 
Pozew należy złożyć w odpowiedniej liczbie kompletów (pozew i załączniki). Jeden komplet jest zawsze dla sądu, pozostałe dla pozwanego lub pozwanych, np. jeżeli stronami sporu sądowego jest jeden powód i dwóch pozwanych, należy do sądu doręczyć łącznie 3 komplety dokumentów. Pozew można złożyć w biurze podawczym sądu albo wysłać listem. Doradzamy wysyłać pozwy listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, bo mamy wtedy informację o dacie wpływu pozwu do sądu, a także dowód na jego doręczenie.
W sytuacji, gdy pozew nie będzie prawidłowo napisany, niekompletny, nieopłacony albo nie dostarczymy odpowiedniej liczby kompletów, sąd zwróci go do poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym,. Przez niezachowanie tego terminu sprawie nie zostanie nadany bieg, czyli sąd w ogóle nie rozpatrzy sprawy.
 
Składając pozew w sądzie, należy uiścić opłatę. Wartość wpisu zależy od wartości naszego żądania. Zasady szczegółowe ustalania wpisu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określania wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz U nr 154, poz. 753). Przykładowo: jeżeli dochodzimy roszczenia o wartości do 10.000,00 zł, zapłacimy 8% od wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż 30 zł, tzn. jeżeli żądamy zapłaty kwoty 500,00 zł wpis będzie wynosił 40 zł, a jeżeli żądamy kwoty 200 zł to zapłacimy 30 zł, pomimo że 8% od tej kwoty to tylko 16 zł. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów sądowych, bo mamy niskie dochody, liczną rodzinę na utrzymaniu, zły stan zdrowia, który wymaga kosztownych lekarstw itp., możemy złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych. Wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające dochody: zaświadczenie o wynagrodzeniu, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie o leczeniu. Sąd oceni przedstawione dokumenty i podejmie decyzję w tym zakresie. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych można złożyć przez cały czas trwania procesu, aż do zakończenia sprawy. Należy pamiętać, że wysokości kosztów sądowych nie da się z góry określić. Ich wysokość zależy od tego, jakie czynności będą podejmowane w trakcie procesu, np. powołanie biegłego.
 
Zasadą jest, że ten, kto przegra sprawę, musi zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty. Są to wszystkie koszty, jakie poniosła osoba wygrywająca spór, w tym wynagrodzenie adwokata, gdy korzystano z jego pomocy. Jeżeli zawieramy ugodę, to obciążą nas tylko koszty poniesione w sprawie. Wniosek o zwrot kosztów możemy złożyć razem z pozwem lub później, aż do zamknięcia rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia.
 
W trakcie procesu można działać samemu albo skorzystać z pomocy innej osoby. Pełnomocnikiem może być adwokat, współuczestnik sporu, rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. W przypadku zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub w części i jednocześnie sprawa jest skomplikowana, jesteśmy nieporadni, mamy trudności z podejmowaniem samodzielnych czynności procesowych, mamy prawo zgłosić wniosek o ustanowienie dla nas adwokata z urzędu.
 
W sprawach związanych z ochroną  praw konsumentów pełnomocnikiem może być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów. Organizacja taka może również występować na rzecz konsumenta jako powód w sprawie, tzn. sporządzić i wnieść pozew, skompletować dokumenty, a także wstąpić do toczącego się postępowania. Prawo do reprezentacji konsumenta w sądzie ma także miejski albo powiatowy rzecznik konsumentów.
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: konsument

Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.