Jesteś tutaj:
Prawo gospodarcze
22.02.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Reklama na wsi

W dniu 22 lutego 2008 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Działania informacyjne i promocyjne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 20, poz. 118). Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W tym rozporządzeniu zwarty został tryb składania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność oraz szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, na podstawie, której jest przyznawana pomoc.

Pomoc jest przyznawana grupie producentów w rozumieniu art. 23 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.). Chodzi między innymi o grupę producentów, która została wpisana do centralnego rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702), a także  której został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Ponadto członkowie tej grupy producentów wytwarzają lub - jeżeli grupa producentów ma formę spółdzielni w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego - która wytwarza lub której członkowie wytwarzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu wprowadzenia na rynek, produkty wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz których nazwy zostały wpisane do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, a także produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych oraz produkty integrowanej produkcji w rozumieniu przepisów o ochronie roślin.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 70% kosztów, które zostały określone w załączniku do rozporządzenia oraz kosztów poniesionych od dnia, w którym została zawarta umowa - do dnia zakończenia realizacji operacji określonego w umowie. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Koszty kwalifikowane podlegające refundacji, które zostały określone w załączniku to m.in. koszty reklamy w telewizji, radio, prasie lub innych mediach, promocji w punktach sprzedaż bądź też koszty publikacji broszur, ulotek, plakatów, zaproszeń i innych materiałów reklamowych.

Według rozporządzenia zadaniem Prezesa Agencji Rynku Rolnego jest podanie do publicznej wiadomości – na stronie internetowej tejże agencji – informacji o możliwości składania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy. Wniosek o przyznanie pomocy należy składać do Prezesa Agencji po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji. Ponadto Prezes Agencji musi podawać do publicznej wiadomości – na stronie internetowej Agencji – nie rzadziej, niż co 14 dni informacje o zapotrzebowaniu na środki finansowe wynikające z wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w okresie realizacji Programu. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie osiągnęło co najmniej 110 % dostępnych w ramach Programu środków finansowych.

Pomoc przyznawana zostaje według kolejności złożenia wniosków wniosków przyznanie pomocy. Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Agencji. Wniosek o przyznanie pomocy rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego złożenia. Natomiast w przypadku, gdy w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą okoliczności budzące wątpliwości, co do możliwości przyznania pomocy termin zostaje przedłużony o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień, opinii lub wyjaśnienia okoliczności budzących wątpliwości, co do możliwości przyznania pomocy, nie dłużej jednak niż o 30 dni. Obowiązkiem Agencji jest poinformowanie na piśmie wnioskodawcy o przedłużeniu tego terminu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, Agencja informuje niezwłocznie wnioskodawcę, w formie pisemnej, o terminie zawarcia umowy, który nie może być dłuższy niż 75 dni od dnia wystania tej informacji. Pomoc jest wypłacana na wniosek o płatność po zakończeniu realizacji operacji albo części operacji, jeżeli operacja jest realizowana w etapach.

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.