Jesteś tutaj:
Prawo pracy
29.10.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4

Urlop wychowawczy

Osoby, które pragną pobyć dłużej z dzieckiem bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub trochę później, mogą skorzystać z urlopu wychowawczego. Jest on udzielany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4-go roku życia. Kwestie urlopu wychowawczego reguluje Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974r., Nr 24, poz. 141 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2003r., Nr 230, poz. 2291) a także Ustawa z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 ze zm.).

Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego?

Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje każdemu z rodziców, czyli zarówno matce, jak i ojcu dziecka a także jego opiekunowi prawnemu. Należy pamiętać, że może z niego skorzystać pracownik, którego ogólny staż pracy wynosi przynajmniej 6 miesięcy. Z prawa tego może więc skorzystać osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Oznacza to, że takiego urlopu nie otrzyma osoba pracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieło lub umowy zlecenia) a także osoba bezrobotna. Do wymaganego sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Co ważne wymagany okres zatrudnienia nie musi przypadać przed urodzeniem dziecka

Wymiar urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 lat. Może być wykorzystany w 4 częściach. Niezależnie od tego podstawowego urlopu, osoba uprawniona, sprawująca opiekę nad dzieckiem wymagającym specjalnej opieki, może skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 lat. W tym przypadku trzeba przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka. Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nie przekraczający 3 miesięcy

 

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz
To jest tylko fragment artykułu...
Aby uzyskać dostęp do pełnej treści
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem dołącz do nas bezpłatnie!
Dodatek ten nie przysługuje w przypadku, gdy pracownik: - bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawał w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy, - podjął lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, - dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, - w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
[...]
Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nie przekraczający 3 miesięcy   Szczególna ochrona Nie należy zapominać, że w okresie urlopu wychowawczego pracownik jest szczególnie chroniony przed zwolnieniem.
[...]
Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: - 24 miesięcy kalendarzowych, - 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, - 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
[...]
  Praca na urlopie wychowawczym Z uwagi na fakt, że w czasie urlopu wychowawczego pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia ma on prawo podjąć w tym czasie pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność.
[...]
.Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego? Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje każdemu z rodziców, czyli zarówno matce, jak i ojcu dziecka a także jego opiekunowi prawnemu.
[...]
Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego? Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje każdemu z rodziców, czyli zarówno matce, jak i ojcu dziecka a także jego opiekunowi prawnemu.
[...]
Rozwiązanie umowy z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym jest możliwe tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
[...]
W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony po tym terminie, wówczas pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu 2 tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tego urlopu.
[...]
    Tylko na wniosek pracownika Urlop wychowawczy jest udzielany na wniosek pracownika.
[...]
Ochrona pracownika zaczyna się od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu.
[...]
Do wniosku dołącza się pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.
[...]
Dodatkowo czas urlopu wychowawczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
[...]
Niezależnie od tego podstawowego urlopu, osoba uprawniona, sprawująca opiekę nad dzieckiem wymagającym specjalnej opieki, może skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 lat.
[...]
W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca ma prawo wezwać pracownika do stawienia się do pracy.
[...]
We wniosku należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego oraz okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko.
[...]
  Wymiar urlopu wychowawczego Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 lat.
[...]
    Czy urlop wychowawczy jest płatny? Urlop wychowawczy jest urlopem niepłatnym.
[...]
Pracodawca nie może więc wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę osobą przebywającą na tym urlopie.
[...]
Co ważne wymagany okres zatrudnienia nie musi przypadać przed urodzeniem dziecka.
[...]
Jeżeli pracownik stara się o taki urlop w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem do wniosku musi dodatkowo dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka.
[...]
Należy jednak pamiętać, że praca lub nauka nie może kolidować ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.
[...]
Oprócz tego pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego ma prawo do obniżonego wymiaru czasu pracy, w okresie w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.
[...]
Osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego, która przebywa na takim urlopie może jednak otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
[...]
Oznacza to, że pracodawca nie może sam wysłać pracownika na taki urlop.
[...]
Ponieważ możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego jest jego prawem, pracownik może z niego zrezygnować i wycofać swój wniosek.
[...]
W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.
[...]
Jest to okres nieskładkowy, który brany jest pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury.
[...]
Należy pamiętać, że może z niego skorzystać pracownik, którego ogólny staż pracy wynosi przynajmniej 6 miesięcy.
[...]
Osoba korzystająca z urlopu wychowawczego może z niego zrezygnować.
[...]
W sytuacji, gdy dzieje się to za zgodą pracodawcy, może to zrobić w każdym czasie.
[...]
W tym czasie pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia.
[...]
Wniosek składa się na piśmie, na 2 tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym pracownik zamierza skorzystać z urlopu.
[...]
Z prawa tego może więc skorzystać osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.