Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
28.10.2015 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
4,29/7

Rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie i wydanie dokumentów pojazdu - ile kosztuje i jak to zrobić

Przepisy prawne, które regulują materię związaną z rejestracją pojazdu, wyrejestrowaniem pojazdu, wydawaniem i wymianą odpowiednich dokumentów pojazdu określone zostały w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym a także w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie lub inne czynności związane z wydawaniem dokumentów pojazdu stanowi decyzją administracyjną, a więc powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki. Co do zasady sprawa taka powinna być załatwiona w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Rejestracji pojazdu dokonuje się w Wydziale Komunikacji, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu trwającej do 30 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia na okres 14 dni. Stronie przysługuje odwołanie od decyzji, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Rejestracja pojazdu krajowego

 

Przy rejestracji pojazdu zakupionego lub wyprodukowane w kraju, wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu (wypełnia właściciel, właściciele)
 • dowód własności pojazdu
 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, dotyczy pojazdu nowego zakupionego w kraju
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był rejestrowany w kraju (w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu wzmagane jest zaświadczenie wystawione przez organ ostatniej rejestracji) aktualna umowa ubezpieczenia OC (w przypadku pojazdu zakupionego, używanego)

 

Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, natomiast bez dowodu rejestracyjnego w przypadku zakupu pojazdu od Policji lub Sił Zbrojnych. Do wglądu: dokument tożsamości właściciela (dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych - wypis z rejestru sądowego lub handlowego + regon).

 

Obowiązek powiadomienia o fakcie sprzedaży pojazdu

 

Na zbywcy ciąży obowiązek powiadomić Wydział Komunikacji odpowiedzialny za prowadzeni ewidencji pojazdów o dokonaniu jego sprzedaży. Zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym w razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu i kartę pojazdu, jeżeli była wydana. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. Zdarzenia te są dokumentowane w karcie pojazdu; odpowiednich wpisów dokonuje starosta.

 

Na zbywcy pojazdu ciąży obowiązek zgłoszenia faktu sprzedaży pojazdu w terminie 30 dni od dnia dokonania transakcji sprzedaży pojazdu, niezależnie od tego czy nabywca zarejestrował w/w pojazd. Zgłoszenie sprzedaży nie jest równoznaczne z pojęciem wyrejestrowania. Zbywca musi wypełnić druk - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu oraz przedłożyć kopię dowodu sprzedaży.

 

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

 

Do rejestracji takiego pojazdu potrzebne są następujące dokumenty:

 1. Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu (wypełnia właściciel, właściciele)
 2. dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura, postanowienie sądu przyznające prawa własności, rachunek),
 3. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą
 4. Dowód rejestracyjny (w przypadku braku dowodu rejestracyjnego wymagane jest: dla krajów UE – zaświadczenie wydane przez organ ostatniej rejestracji potwierdzające dane zawarte w zagubionym/utraconym dokumencie, dla państw trzecich - inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą).
 5. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego,
 6. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego,
 7. zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające: uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, brak takiego obowiązku
 8. dowód wpłaty 500 zł na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późniejszymi zmianami) nr rachunku BGK III Oddział w Warszawie 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014, w wysokości 500 zł, zawierający nr VIN, lub nr podwozia, nadwozia lub ramy pojazdu, lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi  zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo faktury zawierającej takie oświadczenie. Warunek dotyczy  pojazdów zaliczanych do kategorii: M1 – pojazdy  samochodowe przeznaczone do przewozu osób , mające nie więcej niż 8 miejsc, oprócz siedzenia kierowcy (samochody osobowe) N1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające max. dopuszczalną masę całkowitą nie przekraczającą 3,5 tony tony (samochody ciężarowe)
 9. ocena rzeczoznawcy samochodowego ustalająca rok produkcji pojazdu, jeżeli nie wynika ona jednoznacznie z innych dokumentów przedłożonych do rejestracji.

 

Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela - dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną, paszport oraz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
 • wypis z rejestru sądowego oraz nr REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej.
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika.
 • Umowa ubezpieczenia OC Zmiany w opłatach rejestracyjnych pojazdów

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W celu zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy wymagane jest dostarczenie zagranicznych tablic rejestracyjnych.

 

Rejestracja czasowa wykonywana jest:

 1. na wniosek: w celu wywozu pojazdu za granicę, odbioru pojazdu z miejsca zakupu, przejazdu związanego z koniecznością badania technicznego lub naprawy
 2. z urzędu - po złożeniu wniosku o rejestrację w celu potwierdzenia ostatniej rejestracji.

 

Tablice tymczasowe są wydawane na okres niezbędny do załatwienia sprawy, jednak nie dłużej niż 30 dni. Można ubiegać się o jednorazowe przedłużenie terminu czasowej rejestracji o dalsze 14 dni. Tablice stanowią własność Urzędu i wraz z Pozwoleniem Czasowym podlegają zwrotowi niezwłocznie po upływie terminu ich ważności.

 

Przepis prawa - art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym dopuszcza przedłużenie pozwolenia czasowego. Wnioskodawca ubiegający się o przedłużenie pozwolenia czasowego musi złożyć:

 • wniosek przedłużenie pozwolenia czasowego
 • dotychczasowe pozwolenie czasowe
 • tablice tymczasowe jeżeli były wydane a upłynął termin ważności znaku legalizującego
 • do wglądu: dokument tożsamości właściciela (dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych - wypis z rejestru sądowego lub handlowego), aktualna umowa ubezpieczenia OC

 

Wyrejestrowanie pojazdu

 

Na podstawie art. 79 ust 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:

 1. przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 2. kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złoży stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;
 3. wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicą;
 4. zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
 5. udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 6. przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.

 

Do wyrejestrowania pojazdu należy przedłożyć:

 • wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu (wypełnia właściciel)
 • tablice rejestracyjne do zwrotu
 • dowód rejestracyjny
 • kartę pojazdu - jeżeli była wydana
 • inne załączniki w zależności od przyczyny wyrejestrowania pojazdu
 • do wglądu: dokument tożsamości właściciela

 

Wymiana dowodu rejestracyjnego

 

Dowód rejestracyjny pojazdu podlega wymianie na skutek zniszczenia, zmiany nazwiska, wymiany silnika, zmiany danych technicznych. Do wymiany dowodu rejestracyjnego należy wypełnić stosowny wniosek oraz załączyć:

 • dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie z ostatniego badania technicznego,
 • karta pojazdu - jeśli była wydana

 

Jeżeli wymiana związana jest ze zmianą nazwiska należy przedłożyć dowód osobisty z aktualnym nazwiskiem, bądź inny dokument potwierdzający ten fakt, w przypadku spółki dokument o zmianie nazwy firmy.

 

W przypadku nowego blankietu dowodu rejestracyjnego zmiana silnika wymaga jedynie zgłoszenia do ewidencji (dowód rejestracyjny nie jest wymieniany) Przedkłada się do wglądu:

 • Dowód osobisty właściciela,
 • Tablice rejestracyjne "białe" (w celu wymiany znaków legalizacyjnych)
 • Umowa ubezpieczenia OC

 

Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

 

Zgodnie z przepisami prawa: § 10, ust. 1 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz.1123 z 2002 r. z późn. zm.) wymagane dokumenty w celu uzyskania wtórnika dowodu rejestracyjnego to:

 • wniosek o wydanie wtórnika - wypełnia właściciel składając stosowne oświadczenie (w którym należy podać dokładnie okoliczności utraty),
 • wyciąg z rejestru badań technicznych z ostatniego badania (nie wymagany w przypadku, gdy termin następnego badania jest znany organowi rejestrującemu),
 • karta pojazdu - jeśli była wydana,
 • oświadczenie,
 • aktualna umowa ubezpieczenia OC
 • do wglądu tablice rejestracyjne "białe" (w celu wymiany znaków legalizacyjnych).

 

Wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego przez Policję

 

W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez Policję zgodnie z art. 132 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
 • zaświadczenie z badania technicznego wykonanego po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (w zależności od przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego),
 • aktualna umowa ubezpieczenia OC
 • do wglądu pokwitowania policyjne zatrzymanego dowodu,
 • dokument tożsamości.

 

W przypadku skierowania na badania techniczne albo kiedy zatrzymany przez Policję dowód nie wpłynął jeszcze do Urzędu może być zastosowana procedura rejestracji czasowej.

 

Utrata bądź kradzież tablic rejestracyjnych

 

W przypadku utraty bądź kradzieży tablic rejestracyjnych należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji i przedłożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie wtórnika - wypełnia właściciel pojazdu
 • zwrócić tablicę (w przypadku utraty 1 sztuki tablicy)
 • dowód rejestracyjny
 • kartę pojazdu - jeśli była wydana
 • złożyć stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (w przypadku, gdy ich utrata nastąpiła na skutek zagubienia)
 • zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic rejestracyjnych, w przypadku gdy ich utrata nastąpiła na skutek kradzieży
 • aktualna umowa ubezpieczenia OC

 

Wymiana tablic rejestracyjnych

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami); par. 12 ust. 3 oraz § 43 rozporządzenia MI z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 122, poz. 1123 z 2002 r. z późn. zm.), do wymiany tablic rejestracyjnych trzeba wypełnić wniosek o wydanie nowych lub wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnych z tytułu zniszczenia oraz załączyć poprzednie tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, aktualna umowa ubezpieczenia OC, kartę pojazdu - jeśli była wydana. Opłaty pobierane są w takiej samej wysokości jak w przypadku utraty bądź kradzieży tablic.

Pojazd marki SAM

 

SAM- to pojazd zbudowany we własnym zakresie przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, której markę określa się jako SAM bez określenia typu modelu. Taki pojazd musi uzyskać przede wszystkim zaświadczenie z badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu SAM. Do badania należy się zgłosić z wnioskiem i opisem technicznym pojazdu, którego wzór udostępnia Centralna Informacja Biura Obsługi Interesantów. Ponadto w Centralnej Informacji udzielana jest informacja o wszystkich jednostkach z terenu całego kraju uprawnionych do badań pojazdu typu SAM. Badanie przyczep SAM o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton i ciągników rolniczych SAM o masie własnej do 1,5 tony, przeprowadzają okręgowe stacje kontroli pojazdów. Badanie innych pojazdów SAM przeprowadzają wyspecjalizowane instytuty w Warszawie i Bielsku-Białej.


Ponadto do rejestracji należy przedłożyć:

 • wniosek o rejestrację wypełniony przez właściciela,
 • oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
 • zaświadczenie z badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu SAM.
 • Do wglądu dowód tożsamości właściciela (jest nim dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych - wypis z rejestru sądowego lub handlowego)

 

Opłaty są tożsame jak w przypadku stałej rejestracji pojazdu.

 

Opłaty

 

Pobierane są następujące opłaty w związku z dokonaniem czynności rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu:

 

Opłata skarbowa:

 • decyzja o rejestracji pojazdu wydana na wniosek strony - 10 zł.
 • decyzja o czasowej rejestracji pojazdu wydana na wniosek strony – 10 zł
 • decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu wydana na wniosek strony – 10 zł
 • zaświadczenie -17 zł
 • wydanie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

 

Opłata administracyjna:

 • na samochód - 80, 00 zł. (2 tablice)
 • na przyczepę - 40,00 zł (1 tablica)
 • na motocykl, ciągnik - 40,00 zł. (1 tablica)
 • na motorower - 30,00 zł. (1 tablica)
 • tablice indywidualne - 1 000, 00 zł.
 • tablice zabytkowa samochodowa – 100 zł
 • tablica zabytkowa motocyklowa - 50 zł
 • tablica tymczasowa samochodowa (na okres 30 dni) – 30 zł
 • tablica tymczasowa na przyczepy – 15 zł
 • tablica tymczasowa motocykla, ciągnika – 12 zł
 • tablica tymczasowa motorowerowa – 12 zł
 • dowód rejestracyjny - 54,00 zł.
 • pozwolenie czasowe z urzędu, po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu - 13,50 zł
 • pozwolenie czasowe na wniosek właściciela – 18,50 zł
 • komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł.
 • nalepka kontrolna - 18,50 zł. (dla pojazdu samochodowego)
 • nalepki legalizacyjne na tablice tymczasowe – 6,25 zł
 • karta pojazdu - 75 zł (w przypadku pierwszej rejestracji pojazdu samochodowego na terytorium Polski)
 • wtórnik karty pojazdu – 75 zł

 

Opłata ewidencyjna:

 • Za wydanie dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł,
 • Za wydanie pozwolenia czasowego - 0,50 zł,
 • Za wydanie zalegalizowanych tablic(tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł,
 • Za wydanie nalepki kontrolnej - 0,50 zł,
 • Za wydanie karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w (art. 77 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym) - 0,50 zł

 

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.