Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
31.03.2014 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Adopcja

Przysposobienie, czyli adopcja to powstały z mocy prawa stosunek, jaki istnieje między rodzicami, a dziećmi. Kwestie dotyczące adopcji regulują przepisy art. 114-127 Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r, poz. 788 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013r., poz. 135 ze zm.).

Jakie warunki powinna spełniać osoba chcąca dokonać adopcji?

 

Należy pamiętać, że przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych (czyli pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona) jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego. Musi ona również posiadać opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. Odbycie szkolenia nie jest jednak wymagane w przypadku osób spokrewnionych lub spowinowaconych z dzieckiem, a także tych, które w stosunku do dziecka sprawują rodzinną pieczę zastępczą. Oceny kandydatów chcących dokonać adopcji dokonują ośrodki adopcyjne i sądy. W szczególności zwracają one uwagę na osobowość, stan zdrowia psychicznego i fizycznego, zdolność do wychowania dziecka, sytuację rodzinną, motywy wystąpienia o przysposobienie, przekonania religijne zarówno kandydata jak i dziecka. Ośrodki adopcyjne oraz sądy oceniają także sytuację materialną potencjalnych rodziców, choć oczywiście nie jest to najważniejsze. Warto wiedzieć, że wspólnie przysposobienia mogą dokonać tylko małżonkowie. Jeżeli więc tylko jedno z małżonków chce zaadoptować dziecko, musi uzyskać na to zgodę współmałżonka. Nie dotyczy to sytuacji, gdy małżonek nie ma zdolności do czynności prawnych albo porozumienie się z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Nie ma jednak przeszkód do tego, aby adopcji dokonała osoba samotna. W takim przypadku bierze się pod uwagę zdolność tej osoby do należytego wywiązywania się z opieki. Między przysposabiającym, a przysposobionym musi być odpowiednia różnica wieku, czyli taka, jaka dzieli zwykle naturalnych rodziców i ich dzieci. Znaczna nawet różnica wieku nie stanowi przeszkody w dojściu przysposobienia do skutku, chyba że przeciwko adopcji przemawiają jakieś szczególne okoliczności ze względu na dobro dziecka. Trzeba jednak pamiętać, że w każdym przypadku to sąd rozstrzyga takie kwestie. Adopcja zagraniczna jest możliwa w sytuacji, gdy tylko w ten sposób można zapewnić przysposabianemu odpowiednie zastępcze środowisko rodzinne. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania jeżeli między stronami stosunku przysposobienia istnieje stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa, albo gdy przysposabiający adoptował już rodzeństwo przysposabianego. Co ważne, taka adopcja może być orzeczona po upływie określonego przez sąd opiekuńczy okresu osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym w dotychczasowym miejscu zamieszkania przysposabianego lub w innej miejscowości w Polsce.

 

 

Adoptować można osobę małoletnią 

 

Przysposobić można osobę małoletnią (czyli taką, która nie ukończyła 18 lat i nie wstąpiła w związek małżeński) i tylko dla jej dobra. Co ważne, wymaganie małoletniości powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o adopcję, co oznacza, że w dniu orzekania o adopcji albo nawet w dniu uprawomocnienia się wyroku adoptowany może być już pełnoletni. W przypadku, gdy dziecko ukończyło 13 lat, do dokonania przysposobienia potrzebna jest jego zgoda. Ponadto sąd powinien wysłuchać przysposabianego, który nie ukończył 13 lat, jeżeli może on pojąć znaczenie adopcji. Jeżeli jednak byłoby to sprzeczne z dobrem dziecka, np. gdy uważa się ono za dziecko przysposabiającego, wówczas nie pyta się go o zgodę. 

 

Zgoda rodziców przysposabianego

 

Trzeba mieć na uwadze, że do adopcji potrzebna jest zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Nie jest też potrzebna zgoda ojca, jeżeli jego ojcostwo zostało ustalone przez sąd, a władza rodzicielska nie została mu przyznana. Ponadto sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka. Rodzice mogą także przed sądem opiekuńczych wyrazić zgodę na adopcję swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. W takim przypadku nie przysługuje im władza rodzicielska i prawo do kontaktów z dzieckiem. Zgodę tę mogą odwołać przez oświadczenie złożone przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie. Należy pamiętać, że zgoda rodziców na adopcję dziecka nie może być wyrażona wcześniej niż po upływie 6 tygodni od urodzenia się dziecka. Jeżeli dziecko pozostaje pod opieką, wówczas do przysposobienia potrzebna jest zgoda opiekuna. W przypadku, gdy wymaga tego dobro dziecka sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec adopcję nawet mimo braku zgody opiekuna.

 

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz1 2 DALEJ
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.