Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
23.10.2015 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
2,5/4

Czy można wykupić dwie polisy AC na samochód?

Generalnie ubezpieczenia są rzeczą przydatną i pozwalają zrekompensować nieprzyjemne zdarzenia losowe. Należy jednak pamiętać, aby nie opłacać niepotrzebnie podwójnych składek. Są bowiem pewne rodzaje ubezpieczeń, w których nie można liczyć na podwójne odszkodowanie. Wszystko zależy od rodzaju ubezpieczenia. Odmiennie kształtuje się sytuacja w przypadku ubezpieczeń majątkowych (np. ubezpieczenia mieszkania, ubezpieczenia autocasco AC, czy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub posiadanego mienia), a inaczej w przypadku ubezpieczeń osobowych (np. ubezpieczeń na życie, czy ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków różnego rodzaju).

Podwójne ubezpieczenia majątkowe

 

Zgodnie z art. 8241§1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) o ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia majątkowego nie może być wyższa od poniesionej szkody. Oznacza to, że w przypadku ubezpieczeń majątkowych można otrzymać wyłącznie odszkodowanie odpowiadające wartości poniesionej szkody a nie wielokrotność odszkodowań odpowiadającej liczbie polis. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego (przekraczającego) wysokość szkody.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Umowę przelewu praw do odszkodowania z tytułu zawartego ubezpieczenia przejdź do formularza »

 

Spośród ubezpieczycieli udzielających ochrony na ten sam przedmiot każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. Nie ma więc większego sensu kupowanie np. dwóch polis AC na ten sam samochód jako, że jedynie generuje to zbyteczne koszty w postaci składki. Generalnie bowiem w przypadku szkody ubezpieczony otrzyma tylko wartość szkody, a nie może się na tym wzbogacić. Należy jednak pamiętać, że w/w ograniczenia wypłaty podwójnej sumy ubezpieczenia nie dotyczą sytuacji, w których interesy majątkowe ubezpieczonych, będące przedmiotem ubezpieczenia, są różne, nawet jeżeli odnoszą się do tego samego dobra majątkowego, np. gdy to samo mieszkanie ubezpiecza zarówno jego właściciel, jak i najemca. Co ważne, jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, uzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody, zapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody ubezpieczający może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W przypadku, gdy uszkodzone mienie jest objęte umową ubezpieczenia mienia, a sprawca szkody posiada dodatkowo jeszcze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (np. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, czy OC w życiu prywatnym), wówczas poszkodowany nie może dochodzić odszkodowania z obu ubezpieczeń. Ma on jedynie prawo wyboru zakładu ubezpieczeń, do którego zgłosi roszczenie o naprawienie szkody. Warto wiedzieć, że żaden z tych ubezpieczycieli nie może odmówić mu wypłaty świadczenia z uwagi na możliwość dochodzenia roszczeń u innego ubezpieczyciela. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy sprawca szkody komunikacyjnej nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC i poszkodowany posiadający polisę AC dochodzi odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W takim przypadku odszkodowanie jest wypłacane w ramach polisy autocasco AC, a UFG powinien wyrównać szkodę w części, która nie może być pokryta w ramach ubezpieczenia AC, wraz z uwzględnieniem utraconych zniżek składki oraz prawa do zniżek składki.

 

Podwójne ubezpieczenia osobowe

 

Odmiennie kształtuje się sytuacja w przypadku ubezpieczeń osobowych, bowiem świadczenia z tych umów są niezależne od powstania i wielkości szkody. Uprawniony otrzymuje kwotę mieszczącą się w granicach umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia a świadczenia te mogą się kumulować. Oznacza to, że nie ma przeszkód do tego, aby zawrzeć kilka polis na to samo zdarzenie, np. na wypadek śmierci, czy zachorowania na określone choroby. W razie wypadku, choroby, czy śmierci świadczenia można bowiem dochodzić od wszystkich zakładów ubezpieczeń, z którymi zostały zawarte takie umowy.

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.