Kalendarium: Brak wydarzeń na dziś

Uprawnienie do lokalu socjalnego

Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania

W ramach zadań własnych gmina powinna zaspokajać potrzeby mieszkaniowe wspólnoty samorządowej, w tym zapewniać lokale socjalne. W celu realizacji tych zadań może posiadać i tworzyć zasób mieszkaniowy, z którego wydziela część lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne. Prawo do takich lokali przysługuje ściśle określonej grupie osób. Zagadnienia związane z lokalami socjalnymi reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 ze zm.)

Uprawnienie do lokalu socjalnego

Kto ma prawo do lokalu socjalnego?
W pierwszej kolejności prawo do lokalu socjalnego mają osoby, które uzyskały je w wyniku wyroku sądowego orzekającego o eksmisji. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. W przypadku, gdy w wyroku orzeczono o uprawnieniu do otrzymania takiego lokalu, dla dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny. Należy pamiętać, że sąd musi orzec o prawie do takiego lokalu, jeżeli eksmisja dotyczy kobiet w ciąży, obłożnie chorych, bezrobotnych, emerytów i rencistów uprawnionych do świadczeń z opieki społecznej, niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego małoletniego oraz osoby sprawującej nad nim opiekę i z nim zamieszkałej a także osób spełniających przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

Lokal socjalny nie przysługuje osobom wymienionym powyżej, jeżeli osoby te mogą zamieszkiwać w innym lokalu niż dotychczas używany. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego z wyjątkiem osób, które były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego. Sąd nie ma obowiązku orzekania o przyznaniu lokalu socjalnego w sytuacji, gdy eksmisję orzeczono z  powodu stosowania przemocy w rodzinie lub wykraczania w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu. Drugą grupę osób, które mogą starać się o lokal socjalny, stanowią osoby, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu i dodatkowo ich dochody nie przekraczają kwoty, którą określa uchwała rady gminy.To jest tylko fragment artykułu...
Aby uzyskać dostęp do pełnej treści
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem dołącz do nas bezpłatnie!
Obsługa prawna firm i osób, Windykacja należności, odszkodowania

Szukasz porady prawnej?

Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:

Wasze komentarze

.Kto ma prawo do lokalu socjalnego? W pierwszej kolejności prawo do lokalu socjalnego mają osoby, które uzyskały je w wyniku wyroku sądowego orzekającego o eksmisji.
[...]
Umowa najmu lokalu socjalnego Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas określony.
[...]
Kto ma prawo do lokalu socjalnego? W pierwszej kolejności prawo do lokalu socjalnego mają osoby, które uzyskały je w wyniku wyroku sądowego orzekającego o eksmisji.
[...]
  Zasady wynajmowania lokali socjalnych uchwala rada gminy.
[...]
Projektowane zmiany dotyczące lokali socjalnych Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowało projekt zmiany Ustawy  z dnia 21 czerwca 2001r.
[...]
Lokal socjalny nie przysługuje osobom wymienionym powyżej, jeżeli osoby te mogą zamieszkiwać w innym lokalu niż dotychczas używany.
[...]
Odszkodowanie odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu i musi być płacone od dnia ustania najmu do czasu opróżnienia takiego.
[...]
Drugą grupę osób, które mogą starać się o lokal socjalny, stanowią osoby, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu i dodatkowo ich dochody nie przekraczają kwoty, którą określa uchwała rady gminy.
[...]
Jakie warunki musi spełniać lokal socjalny? Lokalem socjalnym jest lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, a jego powierzchnia przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2.
[...]
Ministerstwo proponuje, aby sąd decydował o tym, czy danej osobie należy się lokal socjalny.
[...]
Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.
[...]
Po upływie oznaczonego w niej czasu, umowę najmu lokalu socjalnego można przedłużyć na następny okres, o ile najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.
[...]
Sąd nie ma obowiązku orzekania o przyznaniu lokalu socjalnego w sytuacji, gdy eksmisję orzeczono z  powodu stosowania przemocy w rodzinie lub wykraczania w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu.
[...]
W przypadku wzrostu dochodów gospodarstwa domowego najemcy, ponad wysokość określoną w uchwale rady gminy uzasadniającej oddanie w najem lokalu socjalnego, najemca zobowiązany jest uiszczać comiesięczne odszkodowanie.
[...]
W przypadku, gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu, gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia.
[...]
W przypadku, gdy w wyroku orzeczono o uprawnieniu do otrzymania takiego lokalu, dla dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny.
[...]
W szczególnie usprawiedliwionych okolicznościach lokal socjalny przysługuje osobie samowolnie zajmującej lokal, wobec której sąd nakazał opróżnienie lokalu.
[...]
W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy.
[...]
Według projektu usunięty zostanie przepis obligujący sąd do przyznawania prawa do lokalu socjalnego w przypadku eksmisji.
® 2008 - 2014 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.