Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
06.09.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Uprawnienie do lokalu socjalnego

W ramach zadań własnych gmina powinna zaspokajać potrzeby mieszkaniowe wspólnoty samorządowej, w tym zapewniać lokale socjalne. W celu realizacji tych zadań może posiadać i tworzyć zasób mieszkaniowy, z którego wydziela część lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne. Prawo do takich lokali przysługuje ściśle określonej grupie osób. Zagadnienia związane z lokalami socjalnymi reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 ze zm.)

Kto ma prawo do lokalu socjalnego?
W pierwszej kolejności prawo do lokalu socjalnego mają osoby, które uzyskały je w wyniku wyroku sądowego orzekającego o eksmisji. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. W przypadku, gdy w wyroku orzeczono o uprawnieniu do otrzymania takiego lokalu, dla dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny. Należy pamiętać, że sąd musi orzec o prawie do takiego lokalu, jeżeli eksmisja dotyczy kobiet w ciąży, obłożnie chorych, bezrobotnych, emerytów i rencistów uprawnionych do świadczeń z opieki społecznej, niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego małoletniego oraz osoby sprawującej nad nim opiekę i z nim zamieszkałej a także osób spełniających przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały.

Lokal socjalny nie przysługuje osobom wymienionym powyżej, jeżeli osoby te mogą zamieszkiwać w innym lokalu niż dotychczas używany. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego z wyjątkiem osób, które były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego. Sąd nie ma obowiązku orzekania o przyznaniu lokalu socjalnego w sytuacji, gdy eksmisję orzeczono z  powodu stosowania przemocy w rodzinie lub wykraczania w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu. Drugą grupę osób, które mogą starać się o lokal socjalny, stanowią osoby, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu i dodatkowo ich dochody nie przekraczają kwoty, którą określa uchwała rady gminy.

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz
To jest tylko fragment artykułu...
Aby uzyskać dostęp do pełnej treści
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem dołącz do nas bezpłatnie!
.Kto ma prawo do lokalu socjalnego? W pierwszej kolejności prawo do lokalu socjalnego mają osoby, które uzyskały je w wyniku wyroku sądowego orzekającego o eksmisji.
[...]
Umowa najmu lokalu socjalnego Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas określony.
[...]
Kto ma prawo do lokalu socjalnego? W pierwszej kolejności prawo do lokalu socjalnego mają osoby, które uzyskały je w wyniku wyroku sądowego orzekającego o eksmisji.
[...]
  Zasady wynajmowania lokali socjalnych uchwala rada gminy.
[...]
Projektowane zmiany dotyczące lokali socjalnych Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotowało projekt zmiany Ustawy  z dnia 21 czerwca 2001r.
[...]
Lokal socjalny nie przysługuje osobom wymienionym powyżej, jeżeli osoby te mogą zamieszkiwać w innym lokalu niż dotychczas używany.
[...]
Odszkodowanie odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu i musi być płacone od dnia ustania najmu do czasu opróżnienia takiego.
[...]
Drugą grupę osób, które mogą starać się o lokal socjalny, stanowią osoby, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu i dodatkowo ich dochody nie przekraczają kwoty, którą określa uchwała rady gminy.
[...]
Jakie warunki musi spełniać lokal socjalny? Lokalem socjalnym jest lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, a jego powierzchnia przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2.
[...]
Ministerstwo proponuje, aby sąd decydował o tym, czy danej osobie należy się lokal socjalny.
[...]
Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.
[...]
Po upływie oznaczonego w niej czasu, umowę najmu lokalu socjalnego można przedłużyć na następny okres, o ile najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.
[...]
Sąd nie ma obowiązku orzekania o przyznaniu lokalu socjalnego w sytuacji, gdy eksmisję orzeczono z  powodu stosowania przemocy w rodzinie lub wykraczania w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu.
[...]
W przypadku wzrostu dochodów gospodarstwa domowego najemcy, ponad wysokość określoną w uchwale rady gminy uzasadniającej oddanie w najem lokalu socjalnego, najemca zobowiązany jest uiszczać comiesięczne odszkodowanie.
[...]
W przypadku, gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać tego lokalu, gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia.
[...]
W przypadku, gdy w wyroku orzeczono o uprawnieniu do otrzymania takiego lokalu, dla dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny.
[...]
W szczególnie usprawiedliwionych okolicznościach lokal socjalny przysługuje osobie samowolnie zajmującej lokal, wobec której sąd nakazał opróżnienie lokalu.
[...]
W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy.
[...]
Według projektu usunięty zostanie przepis obligujący sąd do przyznawania prawa do lokalu socjalnego w przypadku eksmisji.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.