Jesteś tutaj:
Prawo medyczne
15.09.2014 - Radosław Terlecki
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5

Podstawowe informacje dla przystępujących do Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Sposób i szczegółowy tryb zgłaszania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (zwanego dalej „LEK”) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (zwanego dalej „LDEK”) oraz zasady przeprowadzania tychże egzaminów, w tym okres, w którym powinny być wyznaczone ich terminy określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Treść rozporządzenia odnosi się także, między innymi, do wykazu podstawowych dziedzin medycyny oraz zakresu problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych na potrzeby powyższych egzaminów, jak również sposób przekazywania przez Centrum Egzaminów Medycznych (zwane dalej „CEM”) ich wyników uprawnionym podmiotom.

Wyznaczenie terminu egzaminu

 

Terminy LEK wyznacza się w okresie od dnia 15 września do dnia 30 września i w okresie od dnia 15 lutego do dnia 28 lutego. Terminy LDEK natomiast wyznacza się w okresie od dnia 1 września do dnia 14 września i w okresie od dnia 1 lutego do dnia 14 lutego. Centrum Egzaminów Medycznych przy przeprowadzaniu LEK i LDEK współpracuje z ministrem właściwym do spraw zdrowia, wojewodami, konsultantami krajowymi, okręgowymi radami lekarskimi oraz uczelniami wyższymi.

 

 

Wniosek o przystąpienie do egzaminu

 

Osoba zamierzająca przystąpić do LEK albo LDEK składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek w tej sprawie do dyrektora CEM:
 

 • do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzany jest dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września;
 • do dnia 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przeprowadzany jest dany egzamin - w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.

 

Wniosek, o którym mowa, zawiera następujące dane:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. miejsce urodzenia;
 4. numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL należy podać cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania);
 5. obywatelstwo;
 6. adres miejsca zamieszkania;
 7. adres do korespondencji;
 8. numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
 9. w przypadku lekarzy lub lekarzy dentystów:
 10. a) numer dokumentu odpowiednio "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza", "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty",
 11. b) numer rejestracyjny lekarza w izbie lekarskiej;
 12. numer i datę wydania dyplomu lekarza lub lekarza dentysty albo zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów na kierunku lekarskim albo zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, jeżeli w dniu złożenia wniosku posiada taki dokument;
 13. nazwę uczelni medycznej i wydział, której osoba jest studentem lub którą ta osoba ukończyła, i rok jej ukończenia, a w przypadku lekarza lub lekarza dentysty, którzy ukończyli uczelnię medyczną w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej - nazwę polskiej uczelni medycznej, która przeprowadziła nostryfikację dyplomu lekarza lub lekarza dentysty;
 14. oznaczenie rady lekarskiej, która w przypadku lekarza lub lekarza dentysty, którzy ukończyli uczelnię medyczną w państwie członkowskim Unii Europejskiej, wydała zaświadczenie, że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;
 15. oznaczenie preferowanego miejsca składania egzaminu spośród wskazanych przez CEM;
 16. oznaczenie języka, w którym osoba zamierza składać egzamin;
 17. liczbę dotychczasowych zgłoszeń do LEK albo LDEK.

 

Formularz wniosku jest generowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej i pobierany na stronie internetowej CEM. Centrum Egzaminów Medycznych potwierdza za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapisanie zgłoszonych na wniosku danych.

 

Procedura po złożeniu wniosku

 

Po upływie terminu właściwego do złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu CEM przekazuje właściwym wydziałom uczelni medycznych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dane studentów oraz absolwentów, którzy nie posiadają prawa wykonywania zawodu. W terminie 7 dni od dnia otrzymania danych zawartych we wniosku właściwe wydziały uczelni medycznych przekazują do CEM listę wnioskodawców uprawnionych i nieuprawnionych do składania LEK albo LDEK, wraz ze średnią ocen ze studiów, w przypadku studentów kierunku lekarskiego - z 5 lat, a w przypadku studentów kierunku lekarsko-dentystycznego - z 4 lat. Lista przekazywana jest do CEM za pomocą środków komunikacji elektronicznej i w postaci papierowej. Listę przekazywaną w postaci papierowej podpisuje dziekan właściwego wydziału uczelni medycznej. W przypadku ustalenia, że wnioskodawca nie jest uprawniony do składania LEK albo LDEK, wydział uczelni medycznej, który stwierdził tę okoliczność, dołącza do listy wnioskodawców uprawnionych i nieuprawnionych do składania LEK albo LDEK uzasadnienie. Dyrektor CEM zawiadamia niezwłocznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, osoby niespełniające warunków niezbędnych do przystąpienia do LEK albo LDEK o warunkach, których dana osoba nie spełnia, wskazując na konieczność ich spełnienia do dnia przeprowadzenia LEK albo LDEK. Ponadto dyrektor CEM ustala listy osób zdających w danym miejscu i terminie oraz zawiadamia te osoby o terminie i miejscu egzaminu i nadanym numerze kodowym nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem. Zawiadomienie to jest przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Zakres tematyczny pytań

 

Lekarski Egzamin Końcowy zawiera pytania z następującego zakresu kształcenia przeddyplomowego:

 • chorób wewnętrznych, w tym chorób układu sercowo-naczyniowego - 39 pytań,
 • pediatrii, w tym neonatologii - 29 pytań,
 • chirurgii, w tym chirurgii urazowej - 27 pytań,
 • położnictwa i ginekologii - 26 pytań,
 • psychiatrii - 14 pytań,
 • medycyny rodzinnej - 20 pytań,
 • medycyny ratunkowej i intensywnej terapii - 20 pytań,
 • bioetyki i prawa medycznego - 10 pytań,
 • orzecznictwa lekarskiego - 7 pytań,
 • zdrowia publicznego - 8 pytań

Wśród pytań z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii oraz medycyny rodzinnej znajduje się co najmniej 20 pytań z dziedziny onkologii.

 

LDEK natomiast zawiera pytania z następującego zakresu kształcenia przeddyplomowego:

 • stomatologii zachowawczej - 46 pytań,
 • stomatologii dziecięcej - 35 pytań,
 • chirurgii stomatologicznej - 25 pytań,
 • protetyki stomatologicznej - 25 pytań,
 • periodontologii - 14 pytań,
 • ortodoncji - 20 pytań,
 • medycyny ratunkowej - 10 pytań,
 • bioetyki i prawa medycznego - 10 pytań,
 • orzecznictwa lekarskiego - 7 pytań,
 • zdrowia publicznego - 8 pytań

 

Wśród pytań z zakresu stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, periodontologii i ortodoncji znajduje się co najmniej 20 pytań z dziedziny onkologii.

 

Dokumenty potrzebne bezpośrednio przed przystąpieniem do egzaminu

 

Osoba przystępująca odpowiednio do LEK albo LDEK przedstawia bezpośrednio przed egzaminem Zespołowi Egzaminacyjnemu:

 

 1. dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku studenta - zaświadczenie o stanie studiów studenta 6. roku kierunku lekarskiego albo zaświadczenie o stanie studiów studenta 5. roku kierunku lekarsko-dentystycznego;
 3. w przypadku osób, które ukończyły studia, a nie otrzymały dyplomu lekarza lub lekarza dentysty - zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarskim albo zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym;
 4. w przypadku lekarza lub lekarza dentysty, którzy ukończyli uczelnię medyczną w Rzeczypospolitej Polskiej - dyplom lekarza lub lekarza dentysty;
 5. w przypadku lekarza lub lekarza dentysty, którzy ukończyli uczelnię medyczną w państwie członkowskim Unii Europejskiej - zaświadczenie, że posiadany dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej;
 6. w przypadku lekarza lub lekarza dentysty, którzy ukończyli uczelnię medyczną w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej - zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu.

 

Przebieg egzaminu oraz jego wynik

 

Osoby przystępujące do LEK albo LDEK zajmują w sali egzaminacyjnej miejsca oznaczone wcześniej numerem kodowym nadanym przez CEM. Po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej przez wszystkie osoby przystępujące do LEK albo LDEK Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego:

 • informuje o organizacji i przebiegu egzaminu;
 • podaje adres strony internetowej CEM, na której zostaną umieszczone wyniki LEK i LDEK;
 • informuje o zakazach obowiązujących podczas egzaminu i konsekwencjach ich naruszenia, a w szczególności o dyskwalifikacji.

 

Przebieg LEK i LDEK może być dokumentowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, o czym osoby przystępujące do egzaminu informuje się w zawiadomieniu o egzaminie oraz bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu.

 

Test powinien być rozwiązywany samodzielnie. W przypadku dyskwalifikacji osoby zdającej egzamin, w protokole wskazuje się przyczynę dyskwalifikacji i godzinę przerwania egzaminu testowego. O zdyskwalifikowaniu osoby zdającej egzamin dyrektor CEM informuje:

 

 • w przypadku studenta - dziekana właściwego wydziału uczelni medycznej;
 • w przypadku lekarza lub lekarza dentysty - właściwego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jeżeli lekarz lub lekarz dentysta jest członkiem okręgowej izby lekarskiej, lub właściwego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wojskowej izby lekarskiej, jeżeli lekarz lub lekarz dentysta jest członkiem wojskowej izby lekarskiej.

 

Osoby przystępujące do danego LEK albo LDEK mają prawo wglądu do treści zadań testowych w celu składania zastrzeżeń. Zadania testowe są udostępniane w sali egzaminacyjnej bezpośrednio po danym LEK albo LDEK.

 

W celu rozstrzygnięcia merytorycznych zastrzeżeń do zadania testowego wykorzystanego podczas danego LEK albo LDEK, dyrektor CEM wyznacza spośród członków komisji zespół i wskazuje jego przewodniczącego. Zespół, o którym mowa, rozstrzyga o uznaniu albo odrzuceniu zastrzeżeń w drodze głosowania. W przypadku jednakowej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego komisji. Z posiedzenia zespołu, o którym mowa, jest sporządzany protokół, zawierający w szczególności rozstrzygnięcie o uznaniu albo odrzuceniu zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem. Do protokołu dołącza się w postaci elektronicznej lub papierowej złożone zastrzeżenia.

 

Za prawidłową odpowiedź na pytanie w teście uznaje się zaznaczenie wyłącznie jednej, prawidłowej odpowiedzi. Centrum Egzaminów Medycznych, niezwłocznie po ustaleniu wyników LEK lub LDEK, ogłasza je na swojej stronie internetowej, podając nadany przez CEM numer kodowy zdającego, wynik procentowy do dwóch miejsc po przecinku i liczbę poprawnie udzielonych odpowiedzi. Centrum Egzaminów Medycznych, niezwłocznie po ustaleniu wyników LEK lub LDEK, przekazuje je uprawnionym podmiotom za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Podstawa prawna

 

§1, §2, §3, §4, §7, §8, §9, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 903).

Autor/Źródło: Radosław TerleckiSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.