Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Przedsiębiorca także może powołać się na uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi, ale na podstawie przepisów kodeksu cywilnego

W połowie ubiegłego roku zakupiłem prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, ekspres do kawy w jednym ze sklepów. W lutym pojawiła się usterka, oddałem więc ekspres do naprawy. Z naprawy wrócił do mnie sprawny ale bez informacji co było naprawione. W serwisie otrzymałem informację, że gwarancja została uznana. Dwa miesiące temu usterka znowu wróciła, stąd zaniosłem ponownie sprzęt do naprawy. Po miesiącu otrzymałem z serwisu informację zwrotną, że ekspres jest do odbioru, ale usterka wystąpiła z mojej winy, stąd serwis nie naprawił sprzętu. Może wykonać naprawę ale odpłatnie. Nie przyjąłem sprzętu, ponieważ za pierwszym razem kiedy wystąpiła usterka reklamacja została uznana. Powołałem się na ustawę o ochronie praw konsumenta, zgodnie z którymi na odrzucenie reklamacji serwis ma 14 dni roboczych. W odpowiedzi uzyskałem informację, że sprzęt zakupiłem na firmę, więc nie ma tu znaczenia powyższa ustawa, że mam odebrać sprzęt bo i tak nie zostanie naprawiony. Czy rzeczywiście tak jest i nie mam szans na wyegzekwowanie naprawy tego urządzenia?


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (towar konsumpcyjny). Z powyższej definicji ustawowej wynika jednoznacznie, że jeżeli zakupiona przez Pana rzecz nastąpiła w związku z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą, o czym świadczy wystawienie faktury sprzedaży na Pana firmę i zaksięgowanie zakupu w ewidencji księgowej, to nie mówimy o sprzedaży konsumenckiej. Nie może zatem powołać się Pan na domniemanie wynikające z treści art. 8 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym, jeżeli sprzedawca otrzymał od kupującego żądanie naprawy lub wymiany towaru konsumpcyjnego i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.  
 
Brak możliwości skorzystania przez przedsiębiorcę z uregulowań zawartych w ustawie o sprzedaży konsumenckiej, nie pozbawia go oczywiście prawa do dostarczenia rzeczy wolnej od wad fizycznych. W tym celu kupujący jakim jest przedsiębiorca może korzystać z praw wynikających z umowy gwarancji, jeżeli dokument gwarancji został mu wydany i zgodnie z tym dokumentem naprawa kwalifikuje się jako naprawa gwarancyjna. Ponadto zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego kupujący może korzystać z prawa rękojmi. W myśl art. 556 § 1 k.c. sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Kupujący korzystając z tego prawa, może on od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. Kupujący co do zasady traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.
 
Reasumując, może Pan korzystać z powyższych uprawnień dotyczących rękojmi lub gwarancji, jednakże w tym przypadku nie ma domniemania, że gdy sprzedawca nie ustosunkował się do żądania kupującego w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Jeżeli serwis gwarancyjny istotnie uznał, że wada powstała na skutek nieprawidłowego użytkowania rzeczy, to sprzedawca nie jest obowiązany do naprawy rzeczy. Oczywiście sprzedawca może rzecz naprawić nawet nieodpłatnie, ale obowiązku takiego nie ma. W przypadku gdy nie zgadza się Pan z opinią serwisu, może Pan dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
 
Porady prawne / Pomoc prawna


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl