Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Postępowania w sprawie o rozwód po złożeniu pozwu

Dostałam wczoraj z sądu dokument (złożyłam pozew o rozwód) i chciałabym się dowiedzieć co powinnam dostarczyć do sądu?Jeżeli w piśmie jakie otrzymała Pani z sądu nie ma wezwania do uzupełnienia braków formalnych złożonego pozwu, nie musi Pani składać żadnych dodatkowych dokumentów lub pism. Jeżeli sąd wezwał Panią do uzupełnienia braków formalnych wniesionego pozwu – w zarządzeniu braki te zostały wskazane, jak również termin w jakim mają one być usunięte. Zgodnie z treścią art. 130 § 1 k.p.c. jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu. Oznacza to, że w razie zwrotu konieczne będzie ponowne wniesienie pozwu (z usuniętymi brakami formalnymi). Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się tylko powodowi.
 
Pozew pod rygorem zwrotu musi zostać złożony w 2 egzemplarzach wraz z załącznikami (przedłożenie tylko jednego egzemplarza pozwu jest brakiem formalnym). Jeden egzemplarz pozwu pozostaje w aktach sprawy, drugi jest przez sąd doręczany stronie przeciwnej. Ponadto niezbędne jest dołączenie do pozwu o rozwód załączników w postaci:
  • odpisu skróconego aktu małżeństwa,
  • odpisów skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci (jeżeli z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci),
  • zaświadczenia o dochodach (choć nie jest to obligatoryjne),
  • innych zaświadczeń i dokumentów, np. o stanie zdrowia, o składnikach i wartości majątku wspólnego.
Odpisy aktów stanu cywilnego powinny być wydane nie później niż w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Jednakże sąd może przyjąć pozew także z wydanymi wcześniej odpisami lub nawet z ich kserokopią, jednakże należałoby wówczas na wyznaczoną rozprawę je zabrać i złożyć w sądzie.
 
Należy pamiętać, że pozew rozwodowy musi być podpisany, gdyż brak podpisu jest również brakiem formalnym i wywołuje skutek wezwania do uzupełnienia braków formalnych - pod rygorem zwrotu pozwu. Oczywiście pozew musi zostać opłacony (opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł) albo w znakach sądowych albo przelewem, w tym drugim przypadku należy do pozwu dołączyć kopię uiszczenia opłaty.
Po złożeniu pozwu, sąd doręcza go pozwanemu, który w terminie 14 dni ma prawo złożyć odpowiedź na pozew (za wyjątkiem postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych, gdzie wniesienie odpowiedzi na pozew jest obligatoryjne - art. 479 § 1 k.p.c.). Odpowiedź na pozew stanowi możliwość wypowiedzenie się pozwanego co do faktów i okoliczności wskazanych w pozwie. W szczególności w odpowiedzi na pozew pozwany może także załączać dowody na poparcie swoich twierdzeń, jak również przytaczać okoliczności te twierdzenia popierające.
 
Porady prawne / Pomoc prawna


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl