Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Pokwitowanie zapłaty ceny w akcie notarialnym stanowi jedynie oświadczenie stron

Strony dokonują sprzedaży nieruchomości. W akcie notarialnym jest zapis, że cenę strony ustaliły i sumę tą kupujący zapłacili sprzedawcy w całości przed podpisaniem tej umowy, co sprzedający potwierdza i w imieniu swojego mocodawcy odbiór tej sumy niniejszym kwituje. Czy notariusz widział pieniądze, albo inaczej czy pieniądze zostały wręczone przed wejściem do pokoju notariusza czy też w pokoju, w obecności notariusza?Powyższe sformułowanie w akcie notarialnym stanowi jedynie oświadczenie Sprzedającego, że otrzymał on cenę, stanowi pokwitowanie zapłaty ceny. Zgodnie z art. 462 § 1 k.c. dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania. W tym przypadku dłużnikiem jest kupujący, który dokonuje zapłaty ceny za nieruchomość a sprzedający jako wierzyciel, kwituje otrzymaną cenę. Z powyższego zapisu wynika jedynie, że przed dokonaniem czynności notarialnej strony dokonały przekazania środków pieniężnych stanowiących cenę. Gdyby powyższa zapłata ceny została dokonana w obecności notariusza, została by ona odnotowana w akcie notarialnym, w ten sposób, że notariusz wpisałby, że kupujący dokonuje zapłaty ceny, a sprzedający przyjmuje środki pieniężne stanowiące ceną i kwituje jej odbiór.
Powyższe oczywiście nie wyklucza, że przekazanie pieniędzy miało miejsce w kancelarii notarialnej, jednakże z aktu to nie wynika. Samo przekazanie pieniędzy w kancelarii notarialnej nie świadczy także, że odbyło się ono w obecności notariusza. Z praktyki możemy stwierdzić, że takie przekazanie (o ile następuje w gotówce), ma często miejsce w kancelarii notarialnej, jednakże nie odbywa się ono formalnie przed notariuszem.
 
Porady prawne / Pomoc prawna


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl