Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Brak stawiennictwa oskarżonego nie tamuje rozpoznania wniosku o poddanie się karze

Mam prowadzone postępowanie karne o kradzież. Postępowanie karne w zasadzie było bardzo proste, przyznałem się do winy. Wpłaciłem nawet kwotę odpowiadającą skradzionemu mieniu, na poczet kary. W toku postępowania uzgodniłem karę z prokuratorem i teraz czekam na wyrok sądu. W związku z tym mam pytanie o sytuację prawną w jakiej się znalazłem, czy ten wyrok może być jeszcze zmieniony i czy mam się stawiać do sądu?

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że złożył Pan wniosek z art. 335 § 1 k.p.k. o dobrowolne poddanie się karze. Zgodnie z tym przepisem prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie wyroku i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych w Kodeksie karnym za przypisany mu występek, bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uzgodnienie może obejmować również poniesienie przez oskarżonego kosztów postępowania.

W tym wypadku, jeżeli spełnione są wszystkie wymogi sąd wydaje uzgodniony wyrok bez przeprowadzenia rozprawy. Uwzględnienie przez sąd wniosku o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary możliwe jest nie tylko w sytuacji, gdy doszło do uzgodnienia między oskarżonym a prokuratorem wymiaru kary, ale i wówczas, gdy złożony wniosek spełnia pozostałe, określone przepisem art. 335 § 1 k.p.k. warunki. Jeżeli Sąd stwierdza, że ustawowe przesłanki zostały spełnione, a okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, wówczas uwzględnia wniosek poddania się karze. W takim wypadku sąd nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając postępowanie do minimum.

 

 

Stawiennictwo na takim posiedzeniu oskarżonego, zgodnie z treścią art. 343 § 5 k.p.k. nie jest konieczne. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu, ale brak stawiennictwa oskarżonego nie tamuje rozpoznania wniosku. Nie mniej jednak w praktyce zdarza się, że prokurator dokonuje modyfikacji wniosku (np. związanego z orzeczeniem obowiązku naprawieniem szkody) i w razie niestawiennictwa Sąd nie wyda wyroku, ale odracza posiedzenie na które wzywa ponownie prokuratora i oskarżonego, w celu ustosunkowania się do zmodyfikowanego wniosku.   

 

 

Sąd przede wszystkim ocenia, czy zachodzą okoliczności formalne do wydania wyroku w trybie art. 335 § 1 k.p.k. Po drugie zarówno prokurator jak i oskarżony może zmienić swoje stanowisko co do wydania wyroku bez przeprowadzenia rozprawy, jak również co do zaproponowanej kary. Tym samym istnieje taka możliwość, że na skutek np. nowych okoliczności prokurator wniosek cofnie i będzie domagał się wydania wyroku po przeprowadzeniu rozprawy. Jeżeli nowe okoliczności się nie ujawnią, to w praktyce rzadko się zdarza zmiana ustalonego wymiaru kary.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

Podstawa prawna:

[art. 335 § 1 k.p.k.]

[art. 343 § 5 k.p.k.]

  
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl