Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Czynności agencyjne w razie skazania za popełnienie przestępstwa

Zostałem skazany za przestępstwo z art. 229 k.k. na karę grzywny. Czy w związku z tym skazaniem mogę wykonywać czynności agenta ubezpieczeniowego, czy taka kara stanowi obligatoryjną utratę uprawnień do wykonywania czynności agencyjnych?

W mojej ocenie nadal posiada Pan uprawnienia do wykonywania czynności agenta ubezpieczeniowego. Uprawnienia takie utraci Pan po skreśleniu z listy agentów ubezpieczeniowych zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym, co może nastąpić np. z uwagi na brak spełniania wymaganych wymogów ustawowych. Podstaw wykreślenia z rejestru może być kilka, m. in. zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną, która nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:

a) przeciwko życiu i zdrowiu,

b) przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,

c) przeciwko ochronie informacji,

d) przeciwko wiarygodności dokumentów,

e) przeciwko mieniu,

f) przeciwko obrotowi gospodarczemu,

g) przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

h) skarbowe.

 

 

W tym katalogu przestępstwo z art. 229 kodeksu karnego nie zostało wymienione. Przestępstwo to jest przestępstwem przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, a tym samym skazanie za popełnienie umyślnie przestępstwa przekupstwa określonego w art. 229 k.k. nie stanowi samodzielnej przesłanki do wykreślenia z rejestru agentów ubezpieczeniowych. Podstawę taka zawsze może jednak stanowić brak rękojmi należytego wykonywania czynności agencyjnych, gdyż w tym wypadku nie są wskazane precyzyjne okoliczności jakie wiążą się z taka rękojmią, a towarzystwo ubezpieczeniowe może uznać, że skazanie za inne przestępstwo umyślne niż wymienione w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym stanowi w jego ocenie utratę takiej rękojmi.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

Podstawa prawna:

[art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym] 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl