Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Właściwość organów podatkowych

W dniu lutym b. roku otrzymałem od rodziców darowiznę środków pieniężnych (przelew).Darowizna będzie wykorzystana do tego, aby kupić mieszkanie. Wiem, że mam 6 miesięcy na zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego. Darowiznę powinienem zgłosić w urzędzie w miejscu zamieszkania w dniu otrzymania darowizny. Moje miejsce zameldowania jest inne niż miejsce zamieszkania, zatem czy po kupnie mieszkania i zmianie miejsca zamieszkania mogę zgłosić tą darowiznę w nowy urzędzie skarbowym? Jakie będą konsekwencje zgłoszenia darowizny w innym urzędzie skarbowym niż tym, pod który podlegałem w momencie otrzymania darowizny?

Właściwość organów podatkowych jest wyznaczana w oparciu o treść art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) według miejsca zamieszkania podatnika. Jednakże miejsce zameldowania nie jest jednoznaczne z miejscem zamieszkania podatnika. Fakt zameldowania stwarza jedynie domniemanie prawne wzruszalne, że określona osoba przebywa w określonym miejscu. Celem instytucji zameldowania jest wyłącznie administracyjny cel ewidencyjny (zob. art. 10. 2. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku, o ewidencji ludności i dowodach osobistych ). Dlatego też należy podzielić pogląd wyrażony w orzecznictwie, że wyznacznikiem właściwości organu podatkowego jest zawierająca elementy obiektywne okoliczność zamieszkania w określonym miejscu a okoliczność zameldowania w określonej miejscowości nie może mieć automatycznie decydującego znaczenia.

Sam fakt przebywania w danej miejscowości bez zamiaru stałego w niej pobytu podatnika, czy też zameldowania podatnika na pobyt stały nie statuuje miejsca jego zamieszkania. O zamieszkiwaniu w jakiejś miejscowości można mówić więc wówczas, gdy występujące okoliczności pozwalają przeciętnemu obserwatorowi na wyciągnięcie wniosków, że określona miejscowość jest głównym ośrodkiem działalności danej dorosłej osoby fizycznej (Zob. wyrok NSA z dnia 16.04.2013r., sygn. akt II FSK 1658/11 opubl. Legalis nr 664336 ). Tak więc zeznanie podatkowe może Pan złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego w Wrocławiu według miejsca Pana zamieszkania w rozumieniu powyżej przedstawionym. Jeśli zamierza Pan złożyć w/w zeznanie po zakupie mieszkania w którym zamierza Pan na stałe zamieszkać to proszę złożyć zeznanie do urzędu właściwego według starego miejsca zamieszkania we Wrocławiu albowiem zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 ppk c) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych z dnia 22 sierpnia 2005 roku (Dz. U. nr 165 poz. 1371)  - właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn ustala się m.in. w sprawach darowizny według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

  
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl