Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Żądanie zwrotu świadczenia z tytułu renty rodzinnej z uwagi na nieukończenie nauki

Pobierałam rentę rodzinną z tytułu nauki na studiach podyplomowych, dwu-semestralnych w roku akademickim 2012/2013. Uczęszczałam na zajęcia, nie zostałam wykreślona z listy studentów. Nie ukończyłam jednak studiów - nie podeszłam do obrony. Otrzymałam teraz pismo z ZUS z prośbą o dostarczenie kopii dyplomu z uczelni lub zaświadczenia o ukończeniu studiów. Mam dostarczyć dokument w terminie 7 dni do ZUS, w innym przypadku zostanie na mnie nałożony zwrot nienależnie pobranego świadczenia. Nie jestem w stanie dostarczyć takiego zaświadczenia, bo studiów nie ukończyłam. Czy w tym przypadku ZUS karze mi zwracać rentę za cały okres nauki? Jak ZUS określi w tym przypadku termin ustania świadczenia?

W myśl art. 68 pkt. 1 ppkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r., o rentach i emeryturach z funduszu ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. nr 162 poz. 1118 ) dzieci własne, dzieci drugiego z małżonków dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej, do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat życia.

 

Pani świadczenie do renty rodzinnej ustało z chwilą ukończenia nauki w szkole, a nie ukończeniu szkoły z czym wiąże się wydanie dyplomu. Zagadnienie ukończenia nauki w szkole może być różnie interpretowane ale najbardziej właściwe jest przyjęcie, stanowiska, że ukończenie nauki w szkole następuje z chwilą zakończenia się roku akademickiego, co pozwala na uniezależnienie tej daty od wielu zmiennych czynników, takich jak terminy zaliczeń, złożenia egzaminów, obrony prac dyplomowych czy zakończenia obowiązkowych zajęć ( Tak M. Bartnicki, w: K. Antonów (red.), M. Bartnicki, B. Suchacki, Ustawa, s. 347-348 ).

 

 

Z Pani wypowiedzi wynika, że uczęszczała Pani na zajęcia, nie została przed zakończeniem roku akademickiego skreślona z listy studentów  lecz nie otrzymała Pani zaliczenia końcowego. Zatem uznać należy, że do czasu zakończenia II semestru kontynuowała Pani naukę, a więc posiadała Pani uprawnienie do otrzymywania świadczenia z tytułu renty rodzinnej. Brak podstaw do tego, aby za ten okres pobierania nauki miała Pani zwrócić wypłacone przez ZUS świadczenie pieniężne z tytułu renty rodzinnej. ZUS nie może domagać się więc zwrotu świadczeń za czas nauki w roku akademickim 2012/2013. Z tych względów jestem zdania, że świadczeniem nienależnie pobranym w Pani przypadku mogłyby ewentualnie zostać uznane tylko i wyłącznie świadczenia pobrane przez Panią już po zakończeniu roku akademickiego  2012/2013.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

  
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl