Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Staż pracy do nagrody jubileuszowej można liczyć tylko u jednego pracodawcy

Mam 61 lat i pracuję jednocześnie w dwóch jednostkach samorządowych. Mam aktualnie 45-letni staż pracy. Stosownie do wypracowanego stażu jeden pracodawca wypłaca premię za staż i nagrody jubileuszowe zgodnie z regulaminem wynagrodzenia. Natomiast u drugiego pracodawcy do stażu pracy policzono mi jedynie okresy podwójnego zatrudnienia czyli równocześnie w tym samym czasie wykonywałem pracę podstawową i dodatkową. Chciałbym zapytać czy u drugiego pracodawcy do stażu wolno mi doliczyć zakończone okresy zatrudnienia także te, które zaliczyłem u pierwszego pracodawcy? Czy zaliczenie stażu pracy jest równoznaczne z uprawnieniem do otrzymania nagrody jubileuszowej?

W myśl przepisu art. 773 § 1 Kodeksu pracy, warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, jeżeli nie są oni objęci układem zbiorowym pracy, określi, w drodze rozporządzenia - w zakresie niezastrzeżonym w innych ustawach do właściwości innych organów - minister właściwy do spraw pracy na wniosek właściwego ministra. Artykuł ten przewiduje odrębne zasady regulacji wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, to znaczy w jednostkach, dla których środki na wynagrodzenia kształtowane są na podstawie ustawy budżetowej. W takim zakresie wynagrodzenia pracowników są regulowane w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy, o ile pracownicy tych jednostek nie są objęci układem zbiorowym pracy.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia m. in. warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania. Przedmiotowe rozporządzenie wdane na podstawie art. 37 ustawy o pracownikach samorządowych - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 roku stwierdza, że pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. Jak wynika z treści § 8 ust. 2 Rozporządzenia, w razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody, a podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

 

 

Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, że nagroda jubileuszowa w razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów. Czyli w naszej ocenie nie może Pan naliczać tych samych okresów zatrudnienia (stażu pracy) do nagród jubileuszowych w obu stosunkach zatrudniania. W drugim wypadku liczony byłby tylko okres faktycznie przepracowany u tego drugiego pracodawcy.  Należy także zaznaczyć, że Rozporządzenie stosuje się do wszystkich pracowników samorządowych, bez względu na podstawę zatrudnienia (wybór, powołanie, umowa o pracę).

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl