Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Eksmisja syna z mieszkania

Mam problem z dorosłym synem, zamieszkującym ze mną w mieszkaniu. Syn zameldowany jest w tym mieszkaniu od urodzenia. Od kilku lat sprawia kłopoty (narkomania, kradzieże). Przy tym jest bardzo agresywny i nie przebiera w słowach. Nie daje nic na swoje utrzymanie. Nagabuje mnie codziennie o pożyczkę a jeśli odmówię to demoluje mieszkanie i straszy mnie. Jak pozbyć się syna z mieszkania?

W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z umową użyczenia z części lokalu mieszkalnego. Zgodnie z treścią art. 710 k.c. (kodeksu cywilnego), przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Zawarcie takiej umowy nie wymaga zachowania formy pisemnej lub innej formy szczególnej, więc umowa taka może być zawarta w formie ustnej.

Użyczenie z założenia, bez względu na fakt ponoszenia lub nieponoszenia kosztów utrzymania tej rzeczy, jest czynione pod tytułem darmym, tzn. bez konieczności zapłaty wynagrodzenia dla użyczającego. Użyczenie może dotyczyć każdej powierzchni lokalu, jak wynika zresztą z art. 710 i 713 k.c., i nie ma żadnego związku z definicjami lokalu, znajdującymi się w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokalu oraz art. 238 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze. Sposób korzystania z lokalu strony winne określić w umowie, a jeżeli tego nie zrobią, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej.

 

Biorący do używania zobowiązany jest do ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania rzeczy użyczonej, co oznacza, że winien on ponosić opłaty eksploatacyjne (za media oraz np. część kosztów czynszu).

 

 

Można powiedzieć, że pomiędzy stronami istnieje umowa użyczenia zawarta w formie ustnej. Umowa taka może zostać wypowiedziana w zasadzie w każdym czasie, przyczyna jej wypowiedzenia może być np. okoliczność, że rzecz staje się potrzebna użyczającemu. Jak wynika z treści art. 716 k.c. jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony. Można zatem w opisanym stanie faktycznym powołać się wypowiadając umowę użyczania zarówno na brak ponoszenia kosztów utrzymania rzeczy jak i używanie jej w sposób niezgodny z umową (uciążliwość jaka wiąże się ze wspólnym zamieszkiwaniem). Stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy użyczenia. W celu wypowiedzenia umowy należy złożyć (najlepiej na piśmie dla celów dowodowych) oświadczenie, że nie wyraża Pan zgody na dalsze bezpłatne korzystanie z mieszkania. Powinien Pan także wezwać biorącego do używania do dobrowolnego opuszczenia mieszkania, wyznaczając mu odpowiedni na to termin (np. dwa tygodnie). Jeżeli syn w wyznaczonym terminie nie opuści mieszkania, wówczas jedyna możliwość przymuszenia go do tego, to postępowanie o opróżnienie lokalu czyli tzw. eksmisja.

 

 

Powództwo o eksmisję należy złożyć w sądzie rejonowym, w okręgu którego jest położona ta nieruchomość (art.37 k.p.c.). Do pozwu należy dołączyć wszelkie dowody w sprawie, w tym np. wezwanie do dobrowolnego opróżnienia lokalu mieszkalnego, wypowiedzenie umowy. Sąd po zapoznaniu się z całością sprawy wyda stosowne orzeczenie. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu lub jego braku do otrzymania lokalu socjalnego.

 

 

Porady prawne / pomoc prawna

www.SerwisPrawa.pl 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl