Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Dowód nabycia nieruchomości z majątku odrębnego małżonka

W 2001 roku w trakcie trwania małżeństwa zakupiłem mieszkanie razem z rodzicami, W akcie notarialnym jest zapisane ze 1/2 mieszkanie jest zakupiona z majątku odrębnego mojego, a 1/2 z majątku moich rodziców. Teraz żona chce przed sądem powiedzieć, że mieszkanie było kupione z majątku wspólnego mojego i żony, zarówno moja część jak i część moich rodziców. Jakie są szanse na udowodnienie tego przed sadem, na dowód żona chce przedstawić, że miała firmę.

W sporze sądowym każda ze stron może podnosić różne twierdzenia. Jednakże aby te twierdzenia były wiarygodne strona winna na poparcie swoich twierdzeń przywołać odpowiednie dowody. Obowiązek ten wynika z treści art. 3 k.p.c., który stwierdza, że strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Natomiast zgromadzone w danej sprawie dowody podlegają swobodnej ocenie sądu. W myśl art. 233 § 1 k.p.c. sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Ponadto w myśl art. 233 § 2 k.p.c. sąd oceni na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu.

 
 
Z powyższych przepisów wynika, że w opisanym stanie faktycznym na dowód tego, że nieruchomość została nabyta ze środków pochodzących z Pana majątku odrębnego oraz z majątku Pana rodziców Pan przedstawia wypis z aktu notarialnego. Jeżeli strona przeciwna chce przedstawić dowód przeciwny winna wskazać na te dowody, które to potwierdzając. Naszym zdaniem to, że druga strona mówi, że prowadziła działalność nawet gdyby przynosiła ona zyski, nie wynika że ze środków tych nabyta została określona nieruchomość. Oczywiście w przypadku, gdyby przy sporządzeniu takiego aktu notarialnego Pana żona złożyła także oświadczenie potwierdzające ten fakt, wówczas pod kątem dowodowym sprawa była by naszym zdaniem przesądzona.
 
Jeżeli Pana żona nie uczestniczyła w takiej czynności notarialnej, tzn. nie potwierdziła tego, że środki za jakie nieruchomość została zakupiona pochodziły z Pana majątku odrębnego, wówczas sąd może uznać, że Pana udział w nieruchomości został nabyty z majątku wspólnego, jeżeli pozostawali Państwo wówczas we wspólności ustawowej. Zgodnie bowiem z treścią art. 31 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).
 
Jeżeli chciałby Pan w takiej sytuacji przedstawić dowód przeciwny, musiałby Pan wskazać źródło pochodzenia pieniędzy. Natomiast w przypadku nabycia części nieruchomości przez rodziców, jeżeli są ono współwłaścicielami, to nie muszą oni tego dowodzić. W tej sytuacji wystarczające jest, ze powoła Pan ich na świadków i złożą oni zeznania przed sądem, że nabyli część nieruchomości z własnych środków. Pana rodzice mogą także zeznawać odnośnie środków za jakie Pan nabył nieruchomość, potwierdzając, ze nabył Pan udział w nieruchomość z majątku odrębnego. Ocena takich dowodów, o czym była mowa powyżej, dokonywana jest przez sąd.  
 
Porady prawne / pomoc prawna


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl