Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Ustanie obowiazku alimentacyjnego

Mój mąż ma 22 letnią córkę, na którą płaci alimenty. Od stycznia jednak zaprzestał płacenia ponieważ zażądał zaświadczenia ze studiów, że ona się jeszcze uczy. Córka nie odpowiedziała tylko złożyła wniosek do komornika o wyegzekwowanie pieniędzy. Mąż dalej chce się z nią skontaktować jednak córka nie odpowiada na maile i telefony. Znalazłam ją na Naszej Klasie i z jej opisu wynika , że jest na drugim roku w dwuletniej policealnej szkole. Zastanawiamy się dlaczego nie chce dostarczyć zaświadczenia. Kiedy mąż może zatem złożyć wniosek o uchylenie obowiązku alimentacyjnego? Czy to w porządku ,że ona się nie odzywa do ojca, który na nią łoży? Co mąż powinien napisać w związku z tym w pozwie i jak sąd traktuje takie sprawy?Obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności - przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletności. Nie jest także związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia. Wprost wynika on z art. 133 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 marca 2000 roku (sygn. akt I CKN 1538/99), stwierdził, że dziecko, które osiągnęło nie tylko pełnoletność, ale zdobyło także wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej, pozwalającej na samodzielne utrzymanie, nie traci uprawnień do alimentów, jeżeli np. chce kontynuować naukę i zamiar ten znajduje uzasadnienie w dotychczas osiąganych wynikach. Ponadto zgodnie ze stanowiskiem SN (wyrok z dnia 12 lutego 1998 roku, sygn. akt I CKN 499/97) należyte przygotowanie dziecka do przyszłej pracy zawodowej może także obejmować studia wyższe, jeżeli uzdolnienia dziecka, jego ambicje i wytrwałość okażą się wystarczające do tego, ażeby studia te nie tylko rozpocząć, ale i kontynuować i pomyślnie zakończyć. Zaktualizowany przez podjęcie studiów obowiązek alimentacyjny rodziców może jednakże ustać w razie braku pozytywnych wyników studiów. Zatem jeżeli córka Pani męża nie osiąga dochodów ale studiuje, to obowiązek alimentacyjny trwa nadal. Oczywiście córka na żądanie zobowiązanego ojca winna wykazać się potwierdzeniem kontynuowania nauki.


Przepisy k.r.o. nie określają wprost jak winny się dokonywać zmiany obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy dziecko jest już w stanie się utrzymać samodzielnie. W tym zakresie zachowała aktualność uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 XI 1954 r. 1 CO 41/54 (OSN 1956 r., z. 1, poz. 3), według której zmniejszenia lub ograniczenia czasu trwania świadczeń alimentacyjnych dochodzić można tylko powództwem opartym na art. 41 k.r. (obecnie - art. 138 k.r.o.). Tym samym, obowiązek alimentacyjny trwa tak długu jak sąd nie orzeknie o ustaniu tego obowiązku.

Postępowanie sądowe po złożeniu powództwa o zniesieniu obowiązku alimentacyjnego ma na celu ustalenie, czy obowiązek alimentacyjny trwa nadal czy też ustał, z uwagi na brak przesłanek ustawowych, przy czym skutek w postaci ustania obowiązku następuje z dniem prawomocnego orzeczenia sądowego.
Reasumując Pani mąż może złożyć powództwo o ustanie obowiązku alimentacyjnego już teraz. W powództwie winien wskazać, że nie ma podstaw do uznania, że jest nadal zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych, gdyż córka, która osiągnęła pełnoletniość nie przedstawiła żadnych dokumentów potwierdzających istnienie obowiązku alimentacyjnego. Na potwierdzenie tych tez, Pani mąż do pozwu może dołączyć odpowiednie dokumenty (pisma kierowane do córki).
 
Porady prawne / Pomoc prawna


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl