Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Wydarzenia na dzień 07-09-2020:

Termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej (07-09-2020)

Termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.
Termin wpłaty składek ZUS przez jednostki i zakłady budżetowe (05-09-2020)

Terminy rozliczania i opłacania składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych reguluje art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z powoływanymi przepisami, płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104),


Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ w związku z art. 31 powołanej ustawy z dnia 13 października 1998r.). Zgodnie z art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie - Ordynacja podatkowa (tj. wysokość odsetek podatkowych). Odsetki za zwłokę liczy się od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty należności (włącznie). Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł. Ponadto wyliczona kwota odsetek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki wyliczonych kwot, wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 


Płatnik składek jest zobowiązany opłacać składki ubezpieczeniowe w formie bezgotówkowej, w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek (czyli tzw. przelewem).Pod pojęciem rachunku bankowego rozumie się rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem; jest to również konto „Giro Składka” (prowadzone przez Bank Pocztowy SA).
Przyszłe wydarzenia:
  • Wypłata wynagrodzenia (10-09-2020)
  • Termin opłaty składek ZUS przez osoby fizyczne (10-09-2020)
  • Termin opłaty składek ZUS przez pozostałych płatników składek (15-09-2020)
  • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT (10-09-2020)


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl