Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Wydarzenia na dzień 30-04-2020:

Rozliczenie roczne - PIT 38 (30-04-2020)

Podatnik uzyskujący dochody z kapitałów pieniężnych - złożenie do właściwego urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-38.


Wpłata należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania
Rozliczenie roczne - PIT 39 (30-04-2020)

Podatnik, który uzyskał dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych lub wybudowanych od dnia 1 stycznia 2009 r.


a)      nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)      spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

c)       prawa wieczystego użytkowania gruntów

 

Złożenie do właściwego urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-39, w tym także dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

 

Wpłata należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania.Rozliczenie roczne - PIT 36 i PIT 37 (30-04-2020)

Podatnicy podlegający obowiązkowi podatkowemu, zamierzający opuścić terytorium Polski przed ustawowym terminem do złożenia zeznania, obowiązani są złożyć zeznanie przed opuszczeniem terytorium Polski.   Złożenie do właściwego urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - PIT-36 lub PIT-37. Wpłata różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników.


Formularz PIT-36 składają podatnicy, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:

1)     prowadzili:


  • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

  • działy specjalne produkcji rolnej,


2)     uzyskali przychody:


  • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,

  • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek (np. z działalności wykonywanej osobiście),

  • ze źródeł przychodów położonych za granicą (np. z emerytury, renty, ze stosunku pracy),

  • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik wciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,


3)     korzystają ze zwolnienia (tzw. kredytu podatkowego), na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy PIT,

4)     są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy PIT,

5)     sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,

6)     są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną),

7)     obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,

8)     8) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy PIT, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

 

Formularz PIT-37 składają podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium RP, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, którzy:


  • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,

  • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów, dochodów małoletnich dzieci.


Formularze PIT-36 i PIT-37 przeznaczone są zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jak i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.Rozliczenie roczne - PIT 36 L (30-04-2020)

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% stawką podatkową - złożenie do właściwego urzędu skarbowego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-36L.


Wpłata należnego podatku dochodowego wynikającego z zeznania albo różnicy pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.
Przyszłe wydarzenia:
  • Termin wpłaty składek ZUS przez jednostki i zakłady budżetowe (05-04-2020)


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl