Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Wydarzenia na dzień 20-01-2020:

Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania (20-01-2020)

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% stawką podatku na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT. Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy także lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu (20-01-2020)

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacjidziałalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
oświadczenie o opodatkowaniu przychodu przez jednego z małżonków (20-01-2020)

Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność majątkowa osiągający przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, mogą złożyć oświadczenie o opodatkowaniu przychodów przez jednego z małżonków.
Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek (20-01-2020)

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, może złożyć zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek.
Złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej - PIT-16 (20-01-2020)

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy chcą wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej, składają wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej. Wówczas nie składa formularza PIT-16.
Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy za miesiąć poprzedni (20-01-2020)

Do 20 dnia miesiąca - osoba prowadząca działalność gospodarczą oblicza i wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni. Od roku 2007 zniesiono obowiązek składania comiesięcznych deklaracji PIT-5. Podatnik wylicza i wpłaca zaliczkę, której wysokość obliczyć może w serwisie ifirma.pl w zakładce "deklaracje". Sposób wyliczania podatku nie uległ zmianie. Zaliczkę za listopad wpłaca się w wysokości podwójnej, za grudzień nie wpłaca się zaliczki. Wprowadzono możliwość wpłacania zaliczki na podatek dochodowy kwartalnie, o wyborze tej formy opodatkowania należy poinformować US do 20-02-2008 lub przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wtedy termin zapłaty podatku upływa 20 dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału. Zaliczkę za 4 kwartał wpłaca się w wysokości wynikającej z zaliczki za 3 kwartał do 20 grudnia.
Przyszłe wydarzenia:
  • Termin złożenia deklaracji VAT 7 (25-01-2020)
  • Złożenie deklaracji VAT-8 (25-01-2020)
  • Złożenie deklaracji VAT-12 (25-01-2020)
  • Termin płatności podatku akcyzowego (25-01-2020)


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl