Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Wydarzenia na dzień 10-12-2019:

Wypłata wynagrodzenia (10-12-2019)

Wynagrodzenie musi zostać pracownikowi wypłacone nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu w którym pracownik zyskał prawo do wynagrodzenia.W przypadku, kiedy dzień wypłaty wynagrodzenia przypada na dzień wolny od pracy, wynagrodzenie należy wypłacić przed dniem wypłaty wynagrodzenia.
Termin opłaty składek ZUS przez osoby fizyczne (10-12-2019)

Terminy rozliczania i opłacania składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych reguluje art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z powoływanymi przepisami, płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,


Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ w związku z art. 31 powołanej ustawy z dnia 13 października 1998r.). Zgodnie z art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie - Ordynacja podatkowa (tj. wysokość odsetek podatkowych). Odsetki za zwłokę liczy się od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty należności (włącznie). Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł. Ponadto wyliczona kwota odsetek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki wyliczonych kwot, wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

 

 

Płatnik składek jest zobowiązany opłacać składki ubezpieczeniowe w formie bezgotówkowej, w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek (czyli tzw. przelewem).Pod pojęciem rachunku bankowego rozumie się rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem; jest to również konto „Giro Składka” (prowadzone przez Bank Pocztowy SA).Obowiązek zapłaty składek tzw. przelewem dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w myśl przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Zatem nie dotyczy to przykładowo: artystów, twórców, osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu (opodatkowaną ryczałtem lub na zasadach ogólnych). Osoby te mogą płacić składki gotówką w banku lub na poczcie.Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT (10-12-2019)Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).


Przyszłe wydarzenia:
  • Termin opłaty składek ZUS przez pozostałych płatników składek (15-12-2019)


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl