Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Fundusz socjalny emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin. Problematyka objęta niniejszym projektem jest uregulowana w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 65, poz. 1177). Rozporządzenie to określa sposób podziału środków funduszu socjalnego pomiędzy jego dysponentów oraz zakres i sposoby korzystania ze świadczeń socjalnych z funduszu przez emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.W projekcie przewidziano skreślenie zapisów określonych w § 2 pkt 3 – 5 rozporządzenia, które uniemożliwiały korzystanie ze świadczeń socjalnych – poza terenem kraju – w zakresie korzystania z form wypoczynku lub leczenia. Aktualnie obowiązujące przepisy powodują, że osoby, które były uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych ze względu na swoją sytuację rodzinną i materialną nie mogą z nich korzystać jedynie dlatego, że korzystają z leczenia lub wypoczynku poza granicami Polski. W praktyce prowadzi to do istotnego ograniczenia wolnego wyboru miejsca spędzania wypoczynku lub podjęcia leczenia. Ponadto zaprojektowana zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom, które zostały zgłoszone przez przedstawicieli emerytów i rencistów, który podnoszą dodatkowa okoliczność, że podobne przepisy ograniczające możliwość skorzystania ze świadczeń poza krajem zostały uznane za niezgodne z Konstytucją RP. Wyrokiem z dnia 28 marca 2007 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że że art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) w zakresie, w jakim przepisy te uniemożliwiają pracownikom skorzystanie z usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej, jeśli są one świadczone poza terenem kraju, jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Do przepisów nowelizowanych niniejszym rozporządzeniem nie odnosi się wprost przedmiotowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego – dlatego też nie ma on wpływu na ich moc obowiązującą. Należy jednak zauważyć, że przepisy zmieniane tym rozporządzeniem zawierają podobne uregulowania w zakresie przyznawania dofinansowań do świadczeń socjalnych realizowanych poza terenem kraju, jak uznane za niezgodne z Konstytucją RP – przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W rezultacie powyższej zmiany należało dodatkowo w załączniku nr 1, który określa wzór wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego skreślić wyrazy „na terenie kraju”.

Ocena aktualnych przepisów zmienianych niniejszym rozporządzeniem wynika przede wszystkim z praktycznego stosowania obowiązującego rozporządzenia oraz m.in. z konieczności wykreślenia przesłanki ustalania liczby uprawnionych do świadczeń z funduszu socjalnego według miejsca ich zamieszkania. W związku z możliwością objęcia świadczeniami socjalnymi emerytów i rencistów, którzy złożyli wniosek do dysponenta innego niż zwalniający na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe, Dyrektor Biura Emerytalnego Służby Więziennej – jako właściwy organ emerytalny, dokonując podziału środków finansowych, nie ma możliwości zweryfikowania liczby uprawnionych do naliczenia odpisu na podstawie miejsca ich zamieszkania. Doprecyzowano także, że tylko w przypadku złożenia wniosku w trybie § 4 ust. 1, uprawniony powinien dołączyć dokumenty wymienione w § 4 ust. 3, a więc m.in. ostatni dowód świadczenia emerytalnego, dokumenty potwierdzające inne dochody uprawnionego i członków jego rodziny. Dokumentów tych nie posiada działając z urzędu dysponent lub organizacja społeczna i przedstawiciele emerytów i rencistów, na których wniosek również może być przyznane świadczenie socjalne.

Należy dodać, iż projekt nie uwzględnił dodatkowych uwag Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w zakresie wykorzystania funduszu socjalnego na nagrody rzeczowe dla jubilatów oraz dofinansowania obiektów socjalnych prowadzonych przez emerytów. Powyższe cele nie pokrywają się z ogólnym celem funduszu socjalnego i zasadą, iż świadczenia socjalne przyznaje się uprawnionym uwzględniając ich sytuację życiową, rodzinną i materialną. Wydatkowanie środków funduszu na wydatki związane z funkcjonowaniem koła emerytów i rencistów ( w tym, np. za prąd, wodę, wyposażenie itd.) bądź okazjonalne prezenty z okazji uroczystości państwowych lub osobistych, w znacznym stopniu uszczupli wysokość środków, które mogłyby być wydane na zapomogi i inne świadczenia dla najbardziej potrzebujących. Zdaniem projektodawców pokrycie ewentualnych wydatków na nagrody rzeczowe lub symboliczne wieńce, jak również funkcjonowanie koła emerytów i rencistów, może nastąpić w ramach dobrowolnych składek członków tych kół. 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl