Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Przepisy umożliwiające wypłatę zawieszonych emerytur już obowiązują!

Od wczoraj obowiązuje ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. Ustawa umożliwia wypłatę świadczeń zawieszonych osobom, które przed 1 stycznia 2011 r. przeszły na emeryturę i jednocześnie po 30 września 2011 r. kontynuowały pracę u dotychczasowego pracodawcy. Prawo to uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.

Wypłata zawieszonej emerytury
Wypłata zawieszonej emerytury
za okres od 1 października 2011 roku do 21 listopada 2012 roku przysługuje wszystkim osobom, które prawo do tej emerytury nabyły przed dniem 1 stycznia 2011 roku, a wypłata została zawieszona od 1 października 2011 r. – w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Jednakże w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już emeryturę na podstawie prawomocnego wyroku sądu, to wypłata zawieszonej emerytury na podstawie tej ustawy nie przysługuje.

Gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaci zawieszonej emerytury z urzędu. Aby otrzymać zawieszone świadczenie należy złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury należy złożyć do organu rentowego. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania emeryta, numer emerytury oraz powinien być podpisany przez emeryta ubiegającego się o wypłatę zawieszonego świadczenia. We wniosku należy określić, że dotyczy wypłaty emerytury zawieszonej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami oraz nazwę i adres Oddziału ZUS. Do wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury należy również dołączyć zaświadczenie o wysokości przychodów. Ponadto, warto wskazać we wniosku dodatkowe informacje, takie jak np. że aktualnie sprawa znajduje się w sądzie okręgowym albo że odwołanie zostało wycofane z sądu.


Zawieszona emerytura wraz z odsetkami
Bardzo istotne jest, aby we wniosku wskazać, że dotyczy on wypłaty emerytury zawieszonej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami. Wówczas do kwoty wypłaty zawieszonej emerytury doliczone zostaną odsetki, liczone do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 19 lutego 2014 r. W przypadku emerytów, których wypłata zawieszonej emerytury została ustalona na podstawie prawomocnego wyroku sądu, w którym sąd nie orzekł o odsetkach albo roszczenie o odsetki zostało oddalone, mają oni prawo złożyć wniosek o wypłatę odsetek od zasądzonej kwoty:
- do dnia wypłaty - w przypadku gdy wypłata zawieszonej emerytury nastąpiła przed dniem wejścia ustawy w życie;
- do dnia wejścia ustawy w życie - w przypadku gdy wypłata zawieszonej emerytury nastąpiła po dniu wejścia ustawy w życie.

  
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl