Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Komisja Europejska zasięga opinii społeczeństwa na temat nowoczesnego systemu europejskiego prawa upadłościowego

Wyniki konsultacji pomogą ustalić, czy i w jaki sposób obowiązujące rozporządzenie powinno zostać zmienione w celu wsparcia przedsiębiorstw i wzmocnienia jednolitego rynku w UE. Jest to część działań Unii mających na celu utrzymanie miejsc pracy oraz wsparcie ożywienia gospodarczego, zrównoważonego wzrostu i wyższej stopy inwestycji, zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Upadłość jest stałym elementem dynamicznej, nowoczesnej gospodarki. Około połowie przedsiębiorstw nie udaje się przetrwać pięciu lat. W 2010 r. ogółem 220 tys. przedsiębiorstw w UE zostało postawionych w stan likwidacji. Oznacza to, że codziennie działalność zamykało około 600 europejskich przedsiębiorstw. Tendencja ta utrzymała się w 2011 r. Ustanowienie nowoczesnych przepisów i skutecznych procedur jest zatem niezwykle ważne, aby pomóc przedsiębiorstwom, które mają wystarczająco mocne podstawy ekonomiczne, w pokonaniu trudności finansowych i dać im w ten sposób drugą szansę.


 
Nowoczesne prawo upadłościowe ma zasadnicze znaczenie dla stabilności finansowej oraz dla skuteczności systemu finansowego.Stanowi istotny element nowoczesnego jednolitego rynku i zachęca przedsiębiorców do podejmowania ryzyka.W razie konieczności zapewnia im zaś możliwość zakończenia działalności w uporządkowany sposób” – powiedziała unijna komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding. „Nowoczesne prawo upadłościowe pomoże wzmocnić gospodarkę, ponieważ ułatwi zapewnienie drugiej szansy stabilnym ekonomicznie przedsiębiorstwom, które przeżywają chwilowe trudności finansowe.Dlatego właśnie zasięgamy opinii przedsiębiorstw, a także prawników, organów sądowych i ogółu społeczeństwa”.

 


Rozporządzenie w sprawie postępowania upadłościowego z 2000 r. zwiększyło pewność prawa i ułatwiło współpracę sądową w zakresie rozpatrywania transgranicznych spraw upadłościowych. Jednakże po dziesięciu latach jego stosowania istotne zmiany w krajowym prawie upadłościowym i znaczące zmiany zachodzące w środowisku gospodarczym i politycznym sprawiają, że konieczny jest przegląd rozporządzenia.

 


Komisja zasięga opinii małych i dużych przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność na własny rachunek, syndyków masy upadłościowej, organów sądowych, władz publicznych, wierzycieli, środowisk naukowych oraz ogółu społeczeństwa na temat ich doświadczeń związanych z upadłością, w szczególności w sprawach transgranicznych. Ich odpowiedzi pomogą Komisji ocenić, czy i w jaki sposób obecne ramy prawne powinny zostać usprawnione i zmodernizowane.


 
Konsultacje potrwają do dnia 21 czerwca 2012 r.


Informacje dotyczące konsultacji są dostępne pod adresem:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/120326_en.htm

Kontekst
Europejskie prawo upadłościowe określone jest w rozporządzeniu (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, które jest stosowane od dnia 31 maja 2002 r. Rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące właściwości, uznawania oraz prawa właściwego i zapewnia koordynację postępowań upadłościowych, które zostały wszczęte w kilku państwach członkowskich. Rozporządzenie stosuje się w każdym przypadku, gdy majątek dłużnika lub wierzyciele znajdują się w więcej niż jednym państwie członkowskim.


Dodatkowe informacje

Komisja Europejska – postępowanie upadłościowe:
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm
Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm
Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, unijnej komisarz ds. sprawiedliwości: http://ec.europa.eu/redingAutor: Komisja Europejska


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl