Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Aby przedsiębiorcy żyło się lepiej...

Nowy pełnomocnik ma się zająć następującymi sprawami:

  • monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej;
  • współpraca z organami administracji rządowej w zakresie monitorowania sposobu wdrażania nowych regulacji prawnych zwiększających swobodę prowadzenia działalności gospodarczej;
  • inicjowanie działań organów administracji rządowej poprawiających warunki prowadzenia działalności gospodarczej;
  • opiniowanie działań organów administracji rządowej wpływających na warunki wykonywania działalności gospodarczej;
  • inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu promocję dobrych praktyk administracyjnych dotyczących sposobu realizacji przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej.

Działania podejmowane przez pełnomocnika mają przyczynić się do likwidacji regulacji utrudniających podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, a w efekcie doprowadzą do obniżenia kosztów jej prowadzenia. Pełnomocnik, w porozumieniu z ministrem gospodarki, będzie przedstawiał rządowi półroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Jego obowiązkiem będzie także informowanie premiera i ministra gospodarki o wszystkich zagrożeniach dotyczących realizacji powierzonych mu zadań.

Można zatem określić, że w poprzedniej kadencji Sejmu była cała komisja do poprawy regulacji gospodarczych dla przedsiębiorców, obenie będzie to już tylko pełnomocnik Rządu. Czas pokaże czy będzie bardziej skuteczny, czy też jego działalność ograniczy się do sprawozdań przygotowywanych na posiedzenie Rady Ministrów.

J/OAutor: Jarosław Olejarz


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl