Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl 
 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może nastąpić w każdym czasie

W dniu dzisiejszym pracownik złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Jest zatrudniony na czas nieokreślony od sześciu lat. Okres wypowiedzenia powinien wynosić 3 miesiące. Czy powinnam przychylić się do tak sformułowanego wniosku i rozwiązać umowę 30 czerwca. Jak powinnam odpowiedzieć pracownikowi?Treści przepisu art. 36 § 1 k.p. (kodeksu pracy) stwierdza, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
1)     2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
2)     1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3)     3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Niezależnie zatem, która ze stron składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem należy zachować odpowiedni okres wypowiedzenia.
Należy jednak pamiętać, że w myśl art. 30 § 1 k.p. umowa o pracę rozwiązuje się nie tylko przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem) ale również na mocy porozumienia stron. Istotą rozwiązania umowy o pracę na podstawie porozumienia stron jest jej rozwiązanie w każdym uzgodnionym terminie. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27.11.1975 roku sygn. akt I PRN 35/75 stwierdził, że istota rozwiązania umowy o pracę na podstawie wzajemnego porozumienia stron sprowadza się do tego, że nie tylko sposób rozwiązania umowy objęty jest zgodną wolą stron, lecz także strony uzgadniają inne okoliczności wiążące się z ustaniem stosunku pracy, przede wszystkim termin jego ustania i to w sposób odmienny od unormowanego KP. Strony mogą więc rozwiązać umowę o pracę za wzajemnym porozumieniem w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko w terminie krótszym od ustawowego okresu wypowiedzenia.
 
Pracodawca może przyjąć ofertę pracownika w zakresie rozwiązania umowy o pracę z dowolnym terminem oznaczonym przez pracownika. Przyjęcie takiej oferty przez pracodawcę oznacza, że wyraża on zgodę na taki tryb oraz termin rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca nie musi jednak przystawać na propozycję pracownika, wówczas gdy propozycja pracownika nie zawiera alternatywnego oświadczenia, iż w razie jej nie przyjęcia przez pracodawcę, oświadczenie to ma skutek oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, wówczas nie wywołuje ono żadnych skutków prawnych. W takim przypadku pracownik musiałby złożyć ponowne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę za wypowiedzeniem. Jeżeli w propozycji rozwiązania umowy za porozumieniem stron takie oświadczenie się znajduje, wówczas pracodawca nie wyrażając zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem powoduje, że rozpoczyna się bieg wypowiedzenia stosunku pracy. Pracodawca może także uzgodnić z pracownikiem inny dogodny termin rozwiązania umowy za porozumieniem stron, określając datę jego ustania. Ustalenie warunków porozumienia leży po stronie obu stron stosunku pracy, czyli pracownika i pracodawcy.
 
Reasumując, może Pani przyjąć propozycję pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, może Pani zaproponować w tym zakresie inny termin lub takiego oświadczenia nie przyjmować, wówczas pracownikowi pozostaje jedynie rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem.
 
Porady prawne / Pomoc prawna


 
  
 Dokument wydrukowany na witrynie http://serwisprawa.pl