Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Mieszkanie nabyte w czasie małżeństwa stanowi majątek wspólny małżonków

Kilka lat temu zawarłem zw. małżeński. Zamieszkaliśmy w mieszkaniu, które zostało w całości zapłacone z darowizny dokonanej przez mojego ojca, w postaci przepisania na mnie (nie na nas) praw do rachunku oszczędnościowo kredytowego. Warunkiem zwolnienia od podatku od darowizny było wydatkowanie oszczędności na cele mieszkaniowe. Cała kwota została przelana na rachunek sprzedającego mieszkanie. Moja żona do tego czasu nigdy nie pracowała i nic nie wniosła do tego zakupu. Chciałem się dowiedzieć , czy fakt, iż została ona wpisana do aktu notarialnego, w którym jest tylko zapis, że między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, może spowodować, że mieszkanie zostanie uznane z mój majątek osobisty. Jest to istotne, gdyż mieszkanie było kupione po niskiej cenie, a w dniu dzisiejszym jest warte kilka razy więcej. W razie zwrotu nakładów zostałoby do podziału znaczna kwota, a w przypadku surogacji całość przypadłaby mi. Zaznaczam, że nie chcę sprzedawać mieszkania i nadal po rozwodzie chcę w nim mieszkać.

Zgodnie z art. 31 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.i.o.), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Natomiast art. 33 k.r.i.o enumeratywnie wylicza, przedmioty lub składniki majątku, które należą majątku osobistego każdego z małżonków. Zgodnie z tym przepisem m. in. do majątku osobistego małżonków należą  przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, a także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Mając powyższe na uwadze, naszym zdaniem nabyte mieszkanie stanowi majątek wspólny małżonków, a jedynie Panu przysługuje uprawnienie do domagania się zwrotu nakładów poczynionych z majątku odrębnego na majątek wspólny. Stanowisko nasze wynika m. in. z orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym zakresie. Zgodnie bowiem z postanowieniem Sadu Najwyższego z dnia z dnia 6 lutego 2003 roku (sygn. akt IV CKN 1721/2000), w obowiązującym systemie prawa rodzinnego można przyjąć domniemanie faktyczne, że przedmioty nabyte w trakcie wspólności małżeńskiej przez jednego z małżonków, zostały nabyte z majątku dorobkowego - na rzecz małżeńskiej wspólności majątkowej; natomiast nabycie rzeczy z majątku odrębnego musi wynikać nie tylko z oświadczenia dokonującego transakcji małżonka, ale także z całokształtu okoliczności tego nabycia.
 
W podobnym zakresie w postanowieniu z dnia 16 października 1997 roku, Sąd Najwyższy (sygn. akt I CKU 130/1997) stwierdził, że w sytuacji gdy nieruchomość nabyta została w czasie trwania związku małżeńskiego, a małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, zasadą jest, że wchodzi ona do majątku wspólnego (art. 32 § 1 k.r. i o.). Odstępstwa od zasady sformułowanej w art. 32 § 1 k.r. i o. nie może uzasadniać jedynie okoliczność, że stroną umowy był tylko jeden z małżonków, a także okoliczność, że tylko jeden z małżonków ujawniony został w księdze wieczystej. Wyjątki wyliczone zostały bowiem wyczerpująco w art. 33 k.r. i o.
 
Reasumując, w akcie notarialnym przeniesienia własności nieruchomości notariusz powinien dokonać zapisu, że środki na nabycie własności pochodzą z majątku osobistego małżonka, a tym samym mieszkanie stanowi jego majątek odrębny. Brak takiego zapisu powoduje, że należy przyjąć, że mieszkanie stanowi majątek wspólny małżonków.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-03-06
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: mieszkanie, majątek osobisty, majątek wspólny, majątek
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian