Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Rozwód w przypadku małżeństwa z cudzoziemcem

Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: rozwód

Chcemy wziąć rozwód bez orzekania o winie. Zgadzamy się co do rozwodu i nie mamy dzieci. Ja jestem polakiem a żona jest cudzoziemką, przy czym ona mieszka w Polsce, a ja od roku poza granicami kraju. Większość czasu od momentu małżeństwa spędziliśmy osobno. Żona posiada polską kartę pobytu. Jaka jest procedura rozwodowa? Czy możliwe jest załatwienie tej sprawy pod moją nieobecność w Polsce i kto powinien złożyć wniosek?

Pozew o rozwód może złożyć każdy z małżonków, który żąda rozwodu. Pozew pod rygorem zwrotu musi zostać złożony w 2 egzemplarzach (przedłożenie tylko jednego egzemplarza pozwu jest brakiem formalnym wymagającym uzupełnienia – a w przypadku nienadesłania we wskazanym terminie drugiego egzemplarza pozwu sąd zwraca pozew, pozostawiając go bez rozpoznania). Jeden egzemplarz pozwu pozostaje w aktach sprawy, drugi jest przez sąd doręczany stronie przeciwnej. Do pozwu należy dołączyć odpis aktu małżeństwa (nie starszy niż 6 miesięcy) oraz inne dokumenty, na które powód (czyli składający pozew) powołuje się w pozwie, a także wskazać ewentualnych świadków, którzy mają złożyć w sprawie zeznania. Pozew rozwodowy podlega opłacie sądowej w wysokości 600 zł. Opłatę wnosi strona, która składa pozew, przy czym sąd orzeka o ewentualnym zwrocie kosztów sądowych, od strony pozwanej jeżeli uzna powództwo, w zależności od żądania wskazanego w pozwie (koszty sądowe mogą być także podzielone pomiędzy strony np. w przypadku rozwodu bez orzekania o winie). Brak wniesienia opłaty jest także brakiem formalny, co powoduje, że w razie braku uiszczenia opłaty sąd oddali powództwo bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia z dnia 12 listopada 1965 roku, Prawo prywatne międzynarodowe, dla rozwodu lub separacji właściwe jest wspólne prawo ojczyste małżonków z chwili wystąpienia z żądaniem rozwodu lub separacji. W braku wspólnego prawa ojczystego małżonków (jak w Państwa przypadku) właściwe jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania, a gdy małżonkowie nie mają miejsca zamieszkania w tym samym państwie, właściwe jest prawo polskie. Na mocy powyższego przepisu pozew o rozwód rozpoznawany będzie według prawa polskiego. Zgodnie z Art. 41 k.p.c. powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa. W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

W sprawie rozwodowej pełnomocnikiem może Pan ustanowić adwokata, który będzie reprezentował Pana jako stronę. Nie mniej jednak sąd zawsze będzie chciał przesłuchać Pana jako stronę postępowania, więc co najmniej raz będzie musiał Pan się stawić w sądzie.

Jeżeli chodzi o samo postępowanie, to po złożeniu powództwa, które nie zawiera braków formalnych (np. brak drugiego egzemplarza, brak podpisu powoda, brak opłaty itp.) sąd może skierować strony do mediacji, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa (art. 436 § 1 k.p.c.). Ponadto do mediacji sąd może skierować małżonków na każdym etapie postępowania sądowego w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii (art. 4451 k. p. c.). Skierowanie stron do mediacji powoduje zawieszenie postępowania sądowego. Zawieszenie takie może nastąpić także w sytuacji gdy postępowanie mediacyjne nie jest prowadzone, ale sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Zawieszenie postępowania może nastąpić tylko raz w ciągu całego postępowania rozwodowego. O zawieszenie postępowania może wnosić także jedna ze stron, lub obie strony razem. Podjęcie zawieszonego postępowania następuje na wniosek jednej ze stron. Stosownie do treści art. 181 § 2 k.p.c., postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub wskutek niestawiennictwa jednej ze stron, może być podjęte nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od zawieszenia, chociażby strony określiły we wniosku o zawieszenie termin krótszy bądź tez przed upływem 3 miesięcy złożyły zgodny wniosek o podjęcie postępowania. Jeżeli strony określiły we wniosku termin zawieszenia dłuższy niż trzy miesiące, podjęcie będzie mogło nastąpić dopiero po upływie tego terminu. Oczywiście strona może złożyć wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania wcześniej, ale wywoła on skutek z chwilą upływu terminu trzymiesięcznego bądź dłuższego – określonego przez strony we wniosku o zawieszenie.

Niemożność pojednania małżonków skutkuje wyznaczeniem rozprawy, prowadzonej w składzie trzyosobowym (przewodniczący – sędzia zawodowy, i dwóch ławników). Celem postępowania w sprawie o rozwód jest przeprowadzenie postępowania dowodowego, w zakresie wniosków składanych przez strony oraz dopuszczonych przez sąd z urzędu. Jak już wspomnieliśmy, w każdej sprawie o rozwód sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego (w tym po przesłuchaniu stron) sąd zamyka rozprawę i ogłasza wyrok (w wyjątkowych wypadkach, gdy sprawa jest skomplikowana, może nastąpić odroczenie ogłoszenia wyroku do dwóch tygodni).

W przypadku, gdy pozwany bez usprawiedliwienia nie stawia się na rozprawę i nie złożył pisma procesowego z wyrażeniem swojego stanowiska, sąd może wydać (po przeprowadzeniu postępowania dowodowego) wyrok zaoczny. Sąd uzasadnia wyrok zaoczny z urzędu i odpis wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem doręcza obu stronom.

Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia środka zaskarżenia od wydanego wyroku zaocznego w postaci: – apelacji składanej przez powoda w terminie dwóch tygodni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem, – sprzeciwu składanego przez pozwanego w terminie tygodniowym od doręczenia.

www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-01-28
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: rozwód
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.