Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Podział wkładu mieszkaniowego pomiędzy współmałżonków po rozwodzie

Od blisko roku jestem po prawomocnym orzeczeniu rozwodu (bez orzekania o winie). Gdy miałem 16 lat rodzice założyli mi książeczkę mieszkaniową. Po zgromadzeniu pełnego wkładu, w tym właśnie roku zostałem pełnoprawnym członkiem Spółdzielni. Oczekiwałem na przydział mieszkania. W 1981 roku zawarłem związek małżeński i zamieszkiwaliśmy w mieszkaniu zastępczym (komunalnym).W międzyczasie urodziło się dwoje dzieci - obecnie już pełnoletnie. Po latach, w 1985 roku otrzymaliśmy przydział na lokatorskie mieszkanie spółdzielcze (M-4). Likwidując książeczkę mieszkaniową dostaliśmy nawet w rozliczeniu premii gwarancyjnej niewielki zwrot pieniędzy. Już przed ślubem byłem pełnoprawnym członkiem i zgromadzona suma wystarczyła na otrzymanie mieszkania. W roku 1990 spłaciliśmy, ze wspólnych już dochodów kredyt lokatorski. Obecnie była żona jednak nie chce przyjąć w żaden sposób do wiadomości, że wkład mieszkaniowy zgromadzony przeze mnie i moich rodziców przed zawarciem związku małżeńskiego stanowi mój majątek osobisty. Nie możemy z tego względu również wykupić (przekształcić we własnościowe) obecnie mieszkania. Proponowałem ex żonie spłatę na podstawie wyliczenia spółdzielni i rzeczoznawcy pomniejszoną o zrewaloryzowany mój wkład (suma ok.20 tys. zł), jednak ona upiera się niezłomnie przy swojej opcji. Jak więc mam się zachować ewentualnie w sądzie?

Sprawy podziału majątku nie można rozpatrywać w zakresie poszczególnych składników majątku. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Te przedmioty majątkowe nabyte w czasie małżeństwa stanowią ich majątek wspólny. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.Zgodnie z art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Z pkt. 1 ww. przepisu wynika bezsprzecznie, że przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa stanowią majątek odrębny małżonka. Zatem zgromadzony wkład mieszkaniowy przed zawarciem małżeństwa stanowi Pana majątek odrębny (jeżeli zgromadził Pan przed zawarciem małżeństwa pełny wkład). W przypadku zatem podziału majątku, zgromadzony wkład mieszkaniowy nie powinien podlegać podziałowi tak jak składniki majątku wspólnego.

Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-09-13
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: wkład mieszkaniowy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.