Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Obowiązek alimentacji i opieki nad chorym dorosłym dzieckiem

Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: alimenty

Opiekuje się synem chorym na schizofrenie. Dwa lata temu doszło do rozwodu z ojcem dziecka z jego winy (wina stwierdzona w orzeczeniu sądowym), który wyprowadził się z domu jednorodzinnego pozostawiając mnie samą z synem. Syn ma niewielką rentę i małe dochody, gdyż pracuje w zakładzie pracy chronionej. Ja opiekuje się domem i płacę wszystkie opłaty, leki, jedzenie, ubranie. Wszystkie zarobione pieniążki przez syna pozostawiam jemu na własne wydatki. Syn wymaga całodobowej opieki rodziny. Czy jest sposób żeby ojciec dziecka w jakiś sposób finansował jego leczenie i życie? Czy jest sposób żeby zmusić ojca do opieki nad synem, przynajmniej jeden weekend w miesiącu i w wakację? Poza tym dom jest nasza wspólną własnością ale ja ponoszę wszystkie koszty. Były twierdzi, że tu nie mieszka wiec nie musi płacić ale ma klucz i kiedy chce wchodzi do domu. Sprawy działu majątku jeszcze nie było. Czy może tak sobie (jeżeli nie ponosi kosztów utrzymania domu) wchodzić do niego kiedy chce?

W opisanym problemie mamy do czynienia z kilkoma zagadnieniami, tj. obowiązkiem alimentacyjnym, obowiązkiem opieki oraz sprawami związanymi z kwestą majątku wspólnego powstałego w czasie małżeństwa.

Obowiązek alimentacyjny
Zgodnie z art. 133 krio (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Określenia użyte w przedmiotowym przepisie nie są jednoznaczne, stąd trudno powiedzieć czy otrzymywana renta oraz wynagrodzenie (biorąc pod uwagę także koszty leczenia), powoduje, że dziecko jest w stanie się samo utrzymać – moim zdaniem nie, bo zakładając, że syn miałby się utrzymywać sam, to praktycznie nie ma takiej możliwości. Z tego też względu syn (nie jest ubezwłasnowolniony dlatego musi sam występować w sprawie, choć może także ustanowić pełnomocnika na podstawie art. 87 § 1 kodeksu postępowania cywilnego np. w Pani osobie) musi wystąpić do sądu z powództwem alimentacyjnym przeciwko ojcu.


Wysokość alimentów na podstawie art. 135 krio, zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Jeżeli chodzi o Pani obowiązek alimentacyjny, to wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Dlatego na podstawie powyższych przepisów zasadniczo, syn może wystąpić o świadczenia alimentacyjne jedynie przeciwko ojcu.
W toku postępowania sądowego, sąd rozstrzygnie czy świadczenia alimentacyjne są należne oraz o ich wysokości, na podstawie zebranego materiału dowodowego a także na podstawie przesłuchania stron.

Obowiązek osobistej opieki
Zasadniczo zgodnie z art. 95 krio, władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
Nie ma jednak prawnych możliwości zmuszenia rodziców do sprawowania opieki nad dzieckiem dorosłym i nie ograniczonym w zdolności do czynności prawnych. Jedyne uprawnienia jakie przysługują tu organom sądowym, to ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, aczkolwiek, po osiągnięciu pełnej zdolności do czynności prawnej władza ta praktycznie nie obowiązuje, gdyż zgodnie z prawem dziecko to jest samodzielne.
W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem, może również wchodzić karna odpowiedzialność – art. 210 § 1 kodeksu karnego. Dotyczy ona jedynie uchylania się od obowiązku sprawowania opieki (troszczenia się) nad małoletnim poniżej 15 roku życia, albo nad osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. W przypadku gdy nie ma orzeczenia sądowego dot. sprawowania opieki a syn nie jest ubezwłasnowolniony częściowo lub całkowicie, to raczej nie ma mowy o spełnieniu przesłanek z tego przepisu prawa karnego, gdyż ojciec może wykazać, że syn jest w stanie sam o siebie zadbać (według niego).

O alimenty może Pani wystąpić także sama, na podstawie art. 60 § 2 krio - Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Majątek wspólny małżeński
Do czasu podziału majątku wspólnego, prawa do tego majątku przysługują Państwu na równo. Oczywiście w przypadku podziału majątku ( w tym domu), może Pani dowodzić w postępowaniu sądowym, o nierównym podziale majątku, m. in. powołując się na samodzielne ponoszenie kosztów utrzymania nieruchomości i jej ulepszanie, tym samym domagać się wyższego udziału przy podziale. Oczywiście podział taki może być dokonany także za pomocą umowy (jeżeli dotyczy nieruchomości w formie aktu notarialnego). Koszt postępowania sądowego w sprawie podziału majątku, to koszty opłaty sądowej w wysokości 1.000 zł, a w przypadku złożenia zgodnego planu podziału – 300 zł. Do czasu, gdy Pani były mąż jest właścicielem, a sąd w wyroku nie orzekał o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, to były małżonek ma prawo przychodzić do wspólnego domu.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-05-26
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: alimenty
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.