Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Ustalenie ojcostwa i obowiązek alimentacyjny

Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: ojcostwo, alimenty

W ubiegłym roku urodziłam dziecko, które nie pochodzi z związku małżeńskiego. W USC sama zgłosiłam urodzenie, dziecko ma moje nazwisko. Ojciec dziecka nie złożył żadnego oświadczenia o tym, że uznaje dziecko za swoje. Mam ciężką sytuację finansową. Cały trud wychowania i koszty utrzymania spadają na mnie. Czy mam szansę na przyznanie alimentów? Kwota jaka by mnie satysfakcjonowała to przynajmniej 500 zł miesięcznie. Czy istnieje możliwość w tym samym pozwie wniesienie o coś takiego jak odebranie możliwości starania się o prawa rodzicielskie? Ojciec dziecka znęcał się nade mną psychicznie, także fizycznie. Chciałabym wykluczyć możliwość posiadania przez niego jakichkolwiek praw rodzicielskich. W pozwie powinnam także wnieść o potwierdzenie jego ojcostwa? W uzasadnieniu zapisać, że mój syn jest nieślubnym dzieckiem moim i pozwanego, tak? Nie jest konieczne podawanie dodatkowych okoliczności?

Konieczne w tym przypadku jest przeprowadzenie sądowego postępowania o ustalenie ojcostwa. W postępowaniu tym sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego ustali czy dziecko pochodzi od określonego mężczyzny, który obcował cieleśnie z matką dziecka nie wczesnej niż w 300 a nie później niż w 181 dniu przed urodzeniem dziecka. Powództwo o ustalenie ojcostwa mogą wnieść do sądu osoby bezpośrednio zainteresowane ustaleniem pochodzenia dziecka, czyli matka dziecka (do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości), dziecko (już po osiągnięciu pełnoletniości), domniemany ojciec dziecka a także uprawnienie takie przysługuje prokuratorowi.


Z powództwem o ustalenia ojcostwa matka i domniemany ojciec mogą wystąpić dopiero po urodzeniu się dziecka. Powództwo o ustalenie ojcostwa nie jest ograniczone terminem z wyjątkiem powództwa domniemanego ojca oraz matki, którzy mogą realizować swoje uprawnienie do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.
Pozew o ustalenie ojcostwa wnosi się do sądu rejonowego, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania (art. 27 § 1 kodeksu postępowania cywilnego), albo do sądu rejonowego według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (art. 32 kodeksu postępowania cywilnego). Postępowanie w sprawach ze stosunków miedzy rodzicami i dziećmi jest postępowaniem odrębnym, co oznacza, że rozprawa może odbyć się także podczas niestawiennictwa jednej ze stron postępowania. Strona dochodząca ustalenia ojcostwa i roszczeń z tym związanych jest zwolniona od kosztów sądowych (art. 98 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).
W trakcie postępowania o ustalenie ojcostwa sąd może zarządzić przeprowadzenie odpowiednich badań w celu ustalenia ojcostwa.
Po wydaniu orzeczenia, w którym sąd ustali ojcostwo matka dziecka może wystąpić z roszczeniami o:

 • przyznanie alimentów na rzecz dziecka
 • udział ojca w kosztach utrzymania matki w okresie 3 miesięcznym w okresie porodu, z ważnych powodów udział ojca w kosztach utrzymania matki może trwać dłużej niż 3 miesiące (ważne powody to np. trudna sytuacja materialna matki dziecka związana z zajściem w ciąże i porodem)
 • ojciec dziecka (który nie jest mężem matki) powinien także przyczynić się do pokrycia wydatków, jakie poniosła matka w związku z ciążą i porodem (art. 141 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Wydatki obejmują w szczególności: koszty leczenia, odżywiania, zakupy przedmiotów związanych z ciążą i porodem.
 • matka dziecka może także domagać się pokrycia strat jakie poniosła w związku z porodem.

Roszczenia (poza alimentacyjnymi) przedawniają się z upływem 3 lat od dnia porodu.

Sprawy o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej odbywają się w ramach postępowania nieprocesowego, wniosek w tej sprawie powinien zostać złożony odrębnie. Przesłankami ograniczenia władzy rodzicielskiej są:

 1. zagrożenie dobra dziecka
 2. nienależyte wykonywania władzy rodzicielskiej

Podstawą żądania pozbawienia władzy rodzicielskiej jest art. 111 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który przewiduje trzy rodzaje przyczyn pozbawienia:

 1. trwałą przeszkodę w jej wykonywaniu( np. konieczność odbywania wieloletniej kary pozbawienia wolności)
 2. nadużywanie władzy
 3. rażące zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka.

Pierwsza z wyżej podanych przyczyn może być niezawiniona, natomiast pozostałe dwie są zawinione.

Porady prawne / Pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-01-15
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: ojcostwo, alimenty
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.