Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Współmałżonek odpowiada za długi małżonka jeżeli wyraził zgodę na ich zaciągnięcie

Mój mąż zaciągną w czasie trwania małżeństwa zobowiązania w bankach. Ja podpisałam się na umowach, że wyrażam zgodę na zaciągnięcie kredytów. Czy będę musiała za niego spłacać te kredyty? W czasie trwania małżeństwa zakupiłam nieruchomość, jest ona tylko na mnie. Czy nieruchomość tą mogą wierzyciele zająć, skoro tylko ja jestem wpisana do księgi wieczystej?

Zgodnie z treścią art. 41 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Jak wynika z treści art. 31 § 1 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.
 
Ustawodawca definiuje wspólność ustawową jako wspólność majątkową obejmującą dorobek małżonków. Pojęcie dorobku należy odczytać jako termin techniczny, oznaczający przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez jedno lub oboje małżonków. Pod pojęciem przedmiotu majątkowego należy rozumieć zarówno prawo majątkowe bezwzględne, jak i własność i inne prawa rzeczowe, jak i obligacyjne, np. wierzytelności.
 
Na zasadzie wyłączenia z ogólnej zasady wspólności ustawowej, art. 33 k.r.o. wprowadza katalog składników majątkowych, które nie stanowią majątku wspólnego małżonków. Jak wynika z treści tego przepisu, do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
 
Z powyższych przepisów wynika ogólna zasada, że nieruchomość nabyta przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej co do zasady wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Skutek taki nie nastąpi jeżeli nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi na podstawie art. 33 k.r.o. np. w sytuacji, gdy środki uzyskane na nabycie nieruchomości pochodziły z majątku odrębnego małżonka, co winno znaleźć odzwierciedlenie w akcie notarialnym (notariusz na wniosek małżonka winien wpisać, że nabycie nieruchomości nastąpiło ze środków stanowiących majątek odrębny małżonka i z tego też względu nabywana nieruchomość wchodzi do majątku odrębnego małżonka).
 
Zasadniczo w opisanym stanie faktycznym wierzyciel będzie mógł wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności także na małżonka dłużnika, zgodnie z treścią art. 787 k.p.c. Po jej nadaniu będzie mógł prowadzić egzekucję także w stosunku do współmałżonka dłużnika, z majątku wspólnego małżonków. Tym samym będzie on mógł składać wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji także z nieruchomości małżonka, jeżeli została ona nabyta w trakcie trwania małżeństwa przez jednego z małżonków. Oczywiście małżonek będzie mógł w drodze powództwa opozycyjnego żądać zwolnienia określonego składnia majątku (np. nieruchomości) spod egzekucji, twierdząc, że stanowi on jego majątek odrębny. O tym jednakże czy tak jest w istocie, konieczne będzie wykazanie tego przed sądem.
 
 
Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17.09.1998 roku sygn. akt I ACa 599/97 wynika, że przepis art. 41 par. 1 k.r.o. daje wierzycielowi możliwość żądania zaspokojenia się z majątku wspólnego wówczas, gdy dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków. W przeciwieństwie do art. 10 KRO, przepis ten nie stanowi jednak podstawy do przyjęcia, że drugi małżonek staje się automatycznie współdłużnikiem. Wprowadza on jedynie odpowiedzialność drugiego małżonka za cudzy dług i nakłada na niego obowiązek znoszenia egzekucji z majątku wspólnego. Aby jednak mogło dojść do tej egzekucji konieczne jest nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi nie będącemu dłużnikiem w trybie art. 787 k.p.c.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.