Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Szybki rozwód bezdzietnych małżonków bez orzekania o winie

Mam pytanie odnośnie rozwodu bez orzekania o winie. Wraz z małżonką chcemy się rozstać, to jest wzajemna decyzja, jak napisać taki pozew rozwodowy? Nie mamy dzieci, nie mamy wspólnego mieszkania, mieszkamy u rodziców. Chcemy załatwić rozwód jak najszybciej i żeby jak najmniej razy przyjeżdżać do Polski na rozprawę. Ja nie chcę nic od małżonki a ona ode mnie, chcemy tylko rozwodu. Nie chcemy żadnej separacji (rozprawy pojednawczej) itp. Chcemy to jak najszybciej zakończyć, jakie dokumenty musimy przedstawić do sądu i jak dobrze napisać taki wniosek w naszej sytuacji? Jakie załączniki musimy przedstawić?

Można żądać rozwodu w przypadku zaistnienia przesłanek pozytywnych wskazanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Aby sąd mógł rozpatrywać sprawę o rozwód, musi także odnieść się do przyczyn rozpadu małżeństwa, czyli konieczne jest ustalenie, jakie powody sprawiły, że rozkład ten nastąpił. Bez wyjaśnienia okoliczności, które wywołały rozkład, nie byłoby możliwe rozstrzygnięcie, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, o czym sąd obowiązany jest orzec stosownie do art. 57 § 1 k.r.o. (kodeks rodzinny i opiekuńczy). Jest to również potrzebne w sprawach, w których obie strony rezygnują z orzeczenia o winie, gdyż takie stanowisko stron nie zwalnia sądu od obowiązku oceny rozkładu z punktu widzenia jego zupełności i trwałości. Wreszcie ustalenie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego może mieć zasadnicze znaczenie dla oceny, czy żądanie rozwodu nie jest w okolicznościach sprawy sprzeczne z zasadami współżycia społecznego albo czy z żądaniem tym nie występuje małżonek wyłącznie winny, a w wypadku gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia – czy z zasadami tymi nie jest sprzeczna odmowa drugiego małżonka wyrażenia zgody na rozwód.
 
Aby sąd mógł orzec rozwód musi stwierdzić, że zachodzą dwie przesłanki – nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami. Natomiast nawet sporadyczne tylko stosunki fizyczne między małżonkami z reguły będą wskazywać, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny. Do uznania, że rozkład jest trwały, nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków”. Czyli można powiedzieć, że zupełny rozkład pożycia małżeńskiego występuje wówczas, gdy pomiędzy małżonkami nie występują więzi o charakterze duchowym, fizycznym i gospodarczym.
Jeżeli rozwód ma być bez orzekania o winie, to najczęstszą przyczyną wskazywaną w czasie rozprawy jest różnica charakterów. Trudno jest sprecyzować okoliczności, które mogą wskazywać na taką przesłankę rozpadu małżeństwa. Bez dokładniejszego sprecyzowania, na czym polega, jak się na zewnątrz przejawia i jaki wywiera wpływ na pożycie małżeńskie, brak jest podstaw do oceny, czy różnica charakterów stała się przyczyną rozkładu. Sama niezgodność charakterów małżonków, będąca rzeczą zwykłą w małżeństwie, nie świadczy jeszcze o rozkładzie pożycia małżeńskiego i nie stanowi przyczyny rozwodu. Małżonkowie, wskazując na niezgodność charakterów, wskazują np. na różne podejście do życia, cele stawiane sobie oraz współmałżonkowi, a także często różnice w wykształceniu, światopoglądzie, np. różnice religijne, czy też różnice w wieku, które powodują różne spojrzenie na te same sprawy.
 
Reasumując aby postępowanie w sprawie o rozwód odbyło się na jednej rozprawie, to konieczne będzie ustalenie pomiędzy małżonkami przed tą rozprawą wspólnego stanowiska co do rozkładu pożycia małżeńskiego. Przede wszystkim sąd na pierwszej rozprawie będzie namawiał strony do mediacji, jednakże nie może wbrew stanowisku małżonków skierować ich do mediacji. Jeżeli oboje małżonkowie zatem będą przeciwni skierowaniu ich do postępowania mediacyjnego, wówczas sąd zmuszony jest do przeprowadzenia postępowania sądowego. Jeżeli w pozwie oraz odpowiedzi na pozew strony nie zgłosiły żadnych świadków, sąd przystąpi do przesłuchania stron. Podstawowe kwestie jakie będą poruszane przez sąd, to ustalenie faktów czy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.
Sąd będzie chciał ustalić, czy miedzy małżonkami istnieje jeszcze szansa na uratowanie małżeństwa. W szczególności sąd będzie pytał małżonków o to kiedy ustały kontakty cielesne, od kiedy nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, jakie są powody zaistniałego stanu rzeczy. Jeżeli małżonkowie będą zgodnie i spójnie odpowiadać na pytania sądu, w ten sposób, że sąd dojdzie do przekonania, że pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, orzeczenie rozwodu może nastąpić na pierwszej rozprawie.
 
Pozew pod rygorem zwrotu musi zostać złożony w 2 egzemplarzach (przedłożenie tylko jednego egzemplarza pozwu jest brakiem formalnym wymagającym uzupełnienia – a w przypadku nie nadesłania we wskazanym terminie sąd zwraca pozew, pozostawiając go bez rozpoznania). Jeden egzemplarz pozwu pozostaje w aktach sprawy, drugi jest przez sąd doręczany stronie przeciwnej.
Niezbędne jest dołączenie do pozwu o rozwód załączników w postaci:
 1. odpisu skróconego aktu małżeństwa (najlepiej nowo wydanego),
 2. potwierdzenia uiszczenia opłaty (600,00 zł uiszczone przelewem lub w kasie sądu). W razie uiszczenia opłaty w znakach sadowych, nakleja się je na pozew.
 3. odpisów skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci  (jeżeli z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci).,
 4. zaświadczenia o dochodach (o ile w pozwie strona domaga się alimentów),
 5. innych zaświadczeń i dokumentów, np. o stanie zdrowia, o składnikach i wartości majątku wspólnego (jeżeli np. ma także zostać dokonany w tym postępowaniu podział majątku dorobkowego).
Należy pamiętać, że pozew rozwodowy musi być podpisany, gdyż brak podpisu jest również brakiem formalnym i wywołuje skutek wezwania do uzupełnienia braków formalnych - pod rygorem zwrotu pozwu.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2009-10-09
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: rozwód
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.