Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odpowiedź na pozew w sprawie o rozwód

Mąż wniósł pozew rozwodowy bez orzekania o winie. Nie mam zastrzeżeń , nie żyję z mężem od kilku lat. Mam odpowiedzieć na pozew do 14 maja b. roku. Chcę w treści ująć, iż nie chcę brać w nim udziału i rozstrzygnięcie ma zapaść na pierwszej rozprawie. Czy sąd poinformuje mnie o takiej możliwości?

Pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew. Odpowiedź na pozew powinna spełniać ogólne warunki pisma procesowego, czyli oznaczenie stron, sądu, sygnatury sprawy, wnioski i ewentualne zarzuty oraz krótkie uzasadnienie swoich twierdzeń. Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym mającym na celu przygotowanie rozprawy – a więc należy podać zwięźle stan sprawy, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych oraz wskazać dowody na poparcie swojego stanowiska w sprawie.

Odpowiedź na pozew ma na celu wskazanie swojego stanowiska w sprawie oraz powołania dowodów na te twierdzenia. Mimo, że w pozwie wskazano, że rozwód ma być bez orzekania o winie, to formalnie występują w postępowaniu dwie strony. Powód, który składa pozew wpisuje tam swoje argumenty za orzeczeniem rozwodu. Pozwany ma możliwość w odpowiedzi na pozew do wypowiedzenia się w sprawie złożonego powództwa, argumentów w nim zawartych. W odpowiedzi na pozew w sprawie rozwodowej winien Pan odnieść się do pozwu i wskazanych w nim żądań, tj. czy także chce Pan rozwodu, czy ma być on orzeczony bez ustalania winy itp.

 

 

Uzasadnienie odpowiedzi na pozew powinno stanowić zarzuty merytoryczne – a więc wskazujące z jakich powodów powództwo strony przeciwnej nie jest zasadne, a w jakiej pozwany się zgadza z pozwem. Może to również polegać na zakwestionowaniu okoliczności faktycznych wskazanych w pozwie. Zaprzeczając okolicznościom faktycznym strona wnosząca odpowiedź na pozew może złożyć oświadczenie, że twierdzenia strony przeciwnej są nieprawdziwe. Zaprzeczone fakty stają się sporne i sąd musi dążyć do ich rozstrzygnięcia. Wspomnieć w tym miejscu wymaga o tzw. ciężarze dowodu. Ciężar udowodnienia danej okoliczności spoczywa na stronie, która taką okoliczność podnosi. Jeśli strona pominie jakiś zarzut w odpowiedzi na pozew może je podnieść przez cały czas trwania postępowania przed sądem pierwszej instancji. Podniesienie nowych zarzutów w postępowaniu odwoławczym jest znacznie utrudnione. Może bowiem dotyczyć tylko takich sytuacji, gdy dana okoliczność nie była dotychczas znana stronie lub nie mogła się na nią powołać. Odpowiedź na pozew wnosi się do tego sądu, który zarządził doręczenie odpisu pozwu.

 

 

Zasadniczo odpowiedź na pozew jest jedynie uprawnieniem pozwanego. Zgodnie z art. 207 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew. W sprawach zawiłych lub rozrachunkowych przewodniczący może zarządzić przed pierwszą rozprawą wniesienie odpowiedzi na pozew lub także w miarę potrzeby wymianę przez strony dalszych pism przygotowawczych, przy czym oznaczy porządek składania pism, termin, w którym pisma należy złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy wymianę pism może zarządzić sąd.

 

 

Odpowiedź na pozew winna zawierać wszelkie elementy jakie wymagane są od każdego pisma procesowego. Zgodnie z art. 126.§ 1 k.p.c. każde pismo procesowe powinno zawierać:

1.      oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2.      oznaczenie rodzaju pisma;

3.      osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4.      podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5.      wymienienie załączników.

Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

 

 

W sprawie o rozwód, mimo wniesienia odpowiedzi na pozew oraz zgody na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, sąd ma obowiązek przesłuchać obie strony celem ustalenia czy orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne. (czy nie zachodzą przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu). Pomimo zatem wniesienia odpowiedzi na pozew i nie kwestionowania okoliczności podniesionych w pozie, sąd wezwie Panią na rozprawę celem przesłuchania. Jeżeli nie mają Państwo wspólnych małoletnich dzieci, a także w przypadku gdy sąd nie będzie orzekał o wspólnym zamieszkiwaniu, alimentach itp. wszystko powinno się zakończyć na jednej rozprawie.

 

 

Porady prawne / pomoc prawna

www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-06-12
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Procedura sądowa
Słowa kluczowe: pozew, odpowiedź na pozew, rozwód, pozew o rozwód, przesłuchanie stron, sprawa rozwodowa
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.