Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Obowiazek alimentacyjny względem małoletnich dzieci obciąża matkę i ojca

Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: alimenty

Mieszkam w konkubinacie z kobietą i dwójką dzieci w wieku szkolnym. Mieszkanie należy do mnie, kupiłem je jeszcze przed narodzeniem dzieci. Konkubina pracuje, jednak twierdzi, że mieszkanie jest moje, wiec nie będzie za nic płacić. Jedynie kupuje żywność. Uważa, że to ja mam ponosić całe koszty utrzymania a także, jak twierdzi może zażądać ode mnie jeszcze alimentów na dzieci. Czy jest możliwość prawna, żebym napisał pozew do sądu o podział po połowie opłacania rachunków? Czy wcześniej powinienem poddać się dobrowolnemu płaceniu alimentów i zażądać od niej wspólnego  opłacania rachunków. Proszę mi poradzić, jak najkorzystniej dla dobra dzieci i mojego mógłbym rozwiązać tą sprawę.

Kwestie związane z konkubinatem w Polsce nie zostały formalnie uregulowane, nie mniej jednak istnieją przepisy, które można w tym przypadku zastosować. Odrębną jednak jest kwestia obowiązku alimentacyjnego względem małoletnich dzieci, który obciąża obojga rodziców, a odrębną sprawa ponoszenia wspólnie kosztów utrzymania mieszkania, w którym zamieszkuje Pan wraz z konkubiną. Przy czym trudno jest także określać w jakim stopniu który z rodziców ma obowiązek przyczyniania się bardziej do pokrywania kosztów materialnych utrzymania dzieci a który zapewnić im odpowiedni rozwój duchowy, dlatego nie da się także jednoznacznie stwierdzić, że w takim określonym przypadku każdy z rodziców ma obowiązek ponoszenie kosztów utrzymania po równo, lub np. jeden z rodziców ma koszty te ponosić w ¾.   
 
Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci został określony w 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), zgodnie z którym, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka. Z przepisu tego wynika jasno, że kwesta alimentacyjna dotyczy obojga rodziców. Należy jednak pamiętać, że obowiązek alimentacyjny względem małoletniego dziecka, które nie jest jeszcze w stanie się utrzymać samodzielnie, może polegać także w całości lub w części na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Spełnienie obowiązku alimentacyjnego zatem to nie tylko płacenie co miesiąc do rąk jednego z rodziców określonej kwoty pieniędzy, ale podstawą spełniania obowiązku alimentacyjnego jest zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków materialnych i wychowawczych do prawidłowego rozwoju. Z tego też względu, można stwierdzić, że matka która zajmuje się wychowaniem dzieci na równi spełnia ten obowiązek z ojcem, który zapewnia tym dzieciom utrzymanie. W opisanym przypadku, można powiedzieć, że spełnia Pan swój obowiązek alimentacyjny względem dzieci, skoro ponosi Pan wszelkie koszty ich utrzymania, a zatem Pańska konkubina nie ma obecnie prawnych podstaw do występowania w tej chwili z powództwem o alimenty, do czasu jak dzieci zamieszkują wraz z Panem, a Pan zapewnia im utrzymanie. Co więcej, być może to Pan mógłby wystąpić z takim powództwem przeciwko matce, jeżeli ta nie spełnia swojego obowiązku w sposób prawidłowy. Sprawa może Panu wydawać się dziwna, lecz oboje rodzice mają takie same prawa i obowiązki, co nie znaczy, że każdy ma tak samo je realizować, gdyż obowiązek alimentacyjny zależny jest także od możliwości zobowiązanego (ojca lub matki). Kwestia taka może być rozstrzygnięta jednak tylko przez sąd, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. W trakcie postępowania sądowego, sąd zawsze będzie miał na uwadze dobro małoletnich dzieci.  
 
Jeżeli chodzi o wspólne ponoszenie kosztów zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, to opisane zamieszkiwanie przez Pana konkubinę, naszym zdaniem może mieć charakter oddania przez Pana części lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania w myśl art. 688 (2) k.c. Można przyjąć, że Pan jako właściciel lokalu mieszkalnego wyraził zgodę na zamieszkiwanie w Pańskim lokalu mieszkalnym przez konkubinę. Umowa była przez Państwa zawarta w formie ustnej, a zgoda Pańska wówczas dotyczyła nieodpłatnego zamieszkiwania. Wskazane przez Pana zmiany okoliczności faktycznych, mogą obecnie uzasadniać zmianę charakteru prawnego zamieszkiwania Pana konkubiny w mieszkaniu. Oczywistym jest, że z uwagi na fakt, że nie jesteście Państwo małżeństwem i nie obejmuje was wspólnota majątkowa, każda z osób zamieszkująca mieszkanie winna jest uczestniczyć w ponoszeniu kosztów jego utrzymania. Kodeks cywilny stwierdza w 688 (1) § 1 że, za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Również art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku, o spółdzielniach mieszkaniowych stwierdza, że za opłaty odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych (czyli dzieci) pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.
 
Reasumując, niezależnie od tego czyją własnością jest lokal, Pańska konkubina na równi z Panem zobowiązana jest do pokrywania kosztów utrzymania lokalu (czynsz, media itp.), jak również do ponoszenia kosztów utrzymania wspólnych małoletnich dzieci. Pan tak długo nie będzie zobowiązany do płacenia alimentów w formie pieniężnej, jak długo ponosić będzie Pan koszty utrzymania i wychowania wspólnych dzieci. Prawomocny wyrok sądowy orzekający alimenty może zmienić Pańską sytuację prawną, gdyby sąd doszedł do wniosku, że ponoszone przez Pana koszty nie zapewniają dzieciom odpowiedniego zabezpieczenia materialnego (analogicznie na Pana korzyść w przypadku pozwania przez Pana o alimenty Pańską konkubinę). Najlepiej byłoby się z Pańską konkubiną porozumieć, co do wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania (mogą Państwo określić poziom wspólnego ponoszenia kosztów). Nie mniej jednak gdyby nie było to możliwe naszym zdaniem najkorzystniejsze będzie wystąpienie przez Pana o orzeczenie alimentów na dzieci od Pańskiej konkubiny, płatnych do Pana rąk.
Może także Pan ewentualnie spróbować pisemnie wezwać ją do pokrycia części kosztów utrzymania lokalu, stwierdzając że łączy Państwa stosunek użyczenia lokalu, zgodnie z którym, zobowiązana jest ona do ponoszenia części kosztów. W razie dalszego braku reakcji ze strony Pańskiej konkubiny, może Pan złożyć powództwo o stwierdzenie istnienia stosunku użyczenia części lokalu, a w konsekwencji powództwo o zapłatę zaległości wynikających z zawartej umowy. Choć naszym zdaniem kluczowa w Państwa sytuacji jest kwestia wzajemnego rozliczenia alimentacyjnego na rzecz wspólnych małoletnich dzieci.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-03-30
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo rodzinne i opiekuńcze
Słowa kluczowe: alimenty
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.