Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Rozszerzenie wspólności majątkowej małżonków nie uprawnia do skorzystania z ulgi mieszkaniowej

Sprzedałam mieszkanie, które odziedziczyłam. Czy pieniądze ze sprzedaży tego mieszkania mogę teraz włączyć do małżeńskiej wspólności majątkowej, a następnie wykorzystać je na spłatę kredytu mieszkaniowego, aby uniknąć płacenia podatku od sprzedaży mieszkania? Każde z nas z mężem ma po połowie udziału w kredycie i mieszkaniu, gdyż kredyt mieszkaniowy był zaciągnięty na zakup mieszkania jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Kredyt na mieszkanie to kwota ok. 300 tys. zł, a otrzymana kwota za sprzedane mieszkania to 150 tys. zł.

Określając możliwość skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy wpierw omówić konstrukcję tego przepisu. W myśl art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne z podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Ustawa nie określa jak rozumieć cele mieszkaniowe ale z interpretacji przepisów ustawowych można określić katalog wydatków dających prawo do zwolnienia. Są to wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 4. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
 5. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 6. nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie 2 lat od końca roku, w którym uzyskano przychód, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego.
  Zdaniem części specjalistów, możliwa jest także spłata kredytu zaciągniętego w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jeżeli kredyt był zaciągnięty przed sprzedażą nieruchomości na cele mieszkaniowe, a odsetki nie były objęte ulgą odsetkową, lub w inny sposób kredyt ten był wykorzystany na sfinansowanie celów mieszkaniowych objętych ulgą podatkową.

Odnosząc się do opisanego stanu faktycznego, niewątpliwym jest, że Pani uzyskała przychód a także dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości. Oczywiście może Pani rozszerzyć na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej współwłasność majątkową również na środki uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (zgodnie z treścią art. 47 § 1 k.r.o.). Jednakże rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej nie może nastąpić na prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać jedynie jednej osobie. Za takie prawa należy uznać m. in. możliwość skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto za brakiem możliwości skorzystania z tej ulgi przemawia fakt, iż przepisy ustaw podatkowych z uwagi na ich charakter prawny nie mogą być interpretowane rozszerzająco, tym samym rozszerzenie wspólności majątkowej na środki finansowe pochodzące z odpłatnego zbycia nieruchomości nie będzie skutkować możliwością skorzystania z ulgi podatkowej przez podatnika jakim jest współmałżonek. Środki te, które w ten sposób weszłyby do wspólnego majątku małżonków, a co za tym idzie do majątku współmałżonka jako podatnika, nie są w tym przypadku środkami pochodzącymi z odpłatnego zbycia nieruchomości przez tego podatnika. Ich status prawny wynika z innej czynności prawnej jaką jest rozszerzenie wspólności ustawowej, a w tym przypadku ulga podatkowa określona w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy nie przysługuje.

Z powyższych przepisów wynika naszym zdaniem, że w opisanym stanie faktycznym dochód uzyskany przez Panią z odpłatnego zbycia nieruchomości może podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego, jednakże dla całkowitej pewności, aby nie podatnik nie naraził się na konsekwencje związane z niezapłaceniem należnego podatku, winien uzyskać wiążącą interpretacje podatkową w tej sprawie. Natomiast rozszeżenie wspólności ustawowej tych środków na współmałżonka nie spowoduje możliwości skorzystania z ulgi podatkowej przez współmałżonka.

Porady prawne / pomoc prawna
www.SerwisPrawa.pl

Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.