Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Przedawnienie roszczeń z umowy leasingu

W kwietniu 2005 roku zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego na samochód. Zgodnie z umową po zakończeniu leasingu samochód został wykupiony przez nas. Samochód w czasie trwania leasingu ubezpieczany był przez firmę leasingową, która obciążała nas fakturą za tę usługę (faktura ze stawką VAT korzystająca ze zwolnienia). W styczniu 2011 roku otrzymaliśmy korekty do faktur refakturujących ubezpieczenia przez okres leasingu o stawkę VAT w wysokości 22%, z wyjaśnieniem, że do refakturowanych składek ubezpieczeniowych należało zastosować stawkę podatku VAT właściwą dla usługi zasadniczej t.j. leasingu. Leasingodawca powołał się na 5 letni okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, korekta faktur VAT dotyczy okresu od grudnia 2005 roku. Proszę o wyjaśnienie czy jest to zobowiązanie podatkowe dla nas czy handlowe, gdzie obowiązuje trzy letni okres przedawnienia?

Zgodnie z art. 2 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, przepisy ustawy stosuje się do:

 1. podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe;
 2. opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych;
 3. spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione w pkt. 1, należących do właściwości organów podatkowych.
Powyższe zobowiązania na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Zobowiązanym do zapłaty powyższych zobowiązań podatkowych jest podatnik. Na podatniku spoczywa obowiązek naliczenia i odprowadzenia odpowiedniego podatku i to podatnik, w ramach swoich zobowiązań podatkowych może powoływać się względem organów podatkowych na przedawnienie swoich zobowiązań podatkowych.
 
 
Ponadto z brzmienia art. 108 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wynika, że na wystawcy faktury ciąży obowiązek zapłaty podatku wykazanego na fakturze. Dotyczy to każe sytuacji, gdy kwota podatku wskazana na fakturze jest wyższa od rzeczywistej kwoty podatku należnego z tytułu danej transakcji, gdy dana czynność nie jest objęta zakresem opodatkowania VAT lub podlega zwolnieniu z VAT, a także wówczas, gdy faktura w ogóle nie odzwierciedla żadnej transakcji. Taka regulacja wynika ze szczególnej roli faktury we wspólnym systemie VAT, a mianowicie z faktu, że dla podatnika otrzymującego fakturę staje się ona zwykle podstawą do obniżenia podatku należnego, czyli własnego zobowiązania podatkowego, czy wręcz do żądania zwrotu podatku. Przepisy te określają wprost, że obowiązek określenia i naliczenia właściwego podatku spoczywa na wystawcy faktury, w żadnym wypadku nie dotyczy to odbiorcy faktury. Podatnicy mogą jednak dokonywać korekt faktur a także deklaracji podatkowych związanych z wystawieniem odpowiednich korekt faktur.
 
 
Odnosząc się jednak do samej istoty zobowiązania, to w myśl art. 7091 k.c. (kodeku cywilnego) przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.  
Jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający obowiązany jest ponosić koszty ubezpieczenia rzeczy od jej utraty w czasie trwania leasingu, w braku odmiennego postanowienia umownego, koszty te obejmują składkę z tytułu ubezpieczenia na ogólnie przyjętych warunkach. Jeżeli strony co do tego się nie umówiły, żadna z nich nie ma obowiązku ubezpieczenia przedmiotu leasingu od jego utraty, poza wypadkami kiedy ubezpieczenie ma charakter obowiązkowy, tak jak w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy mechanicznych środków komunikacji. Umowa może określać także, że finansujący ponosi koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu, a składką z tego tytułu obciąża korzystającego.
 
 
Niewątpliwym jest, że zobowiązania korzystającego z zawartej umowy leasingu względem finansującego są zobowiązaniami cywilnoprawnymi, nie są to zobowiązania podatkowe, o których mowa w Ordynacji podatkowej. Okres przedawnienia takich zobowiązań zgodnie z treścią art. 118 k.c. wynosi 3 lata. Zgodnie bowiem z tym przepisem, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Przedmiotowe roszczenia są roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą (a także roszczeniami o świadczenia okresowe), a skoro przepis szczególny nie określa innego (krótszego lub dłuższego) terminu przedawnienia tych roszczeń, to przedawnienie następuje w okresie trzyletnim.
 
Porady prawne / pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2011-02-12
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: umowa leasingu, przedawnienie, przedawnienie roszczeń, zobowiązania podatkowe, faktura, zobowiązanie podatkowe, naliczenie podatku
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.