Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Prawo do ulgi podatkowej przysługuje pod warunkiem wydatkowania przychodu po dacie jego uzyskania

Sprzedałam w tym roku uzyskany niepełny rok wcześniej spadek. Jestem zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego od połowy wartości sprzedaży. Pod koniec grudnia 2009 roku został sporządzony akt notarialny, jako przedwstępna umowa sprzedaży z wpłatą zaliczki w wysokości jednej piątej wartości sprzedaży. Zakupiłam mieszkanie aktem notarialnym z dnia 15 października 2009 roku, za cenę dwukrotnie wyższą od otrzymanej zaliczki. Czy data nieco wcześniej zakupionego mieszkania, jest definitywna do uzyskania ulgi podatkowej (mieszkaniowej). Jakie są możliwości jej uzyskania?

O nabyciu nieruchomości przez podatnika decyduje umowa zawarta w formie aktu notarialnego, późniejsze powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu nie uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
Przepis ten precyzyjnie określa, że z ulgi podatkowej podatnik może skorzystać począwszy od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Okres ten biegnie od tego dnia przez okres dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Jeżeli zatem w dniu 03 grudnia 2009 roku nastąpiło odpłatne zbycie praw majątkowych podlegających opodatkowaniu, to podatnik chcąc skorzystać z ulgi podatkowej wyrażonej w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku musi wydatkować uzyskane środki na cel określony w tym przepisie, tj. przychód musi zostać wydatkowany na własne cele mieszkaniowe podatnika. Wcześniejsze nabycie przez podatnika nieruchomości przeznaczonej na własne cele mieszkaniowe nie stanowi podstawy do skorzystania z przedmiotowej ulgi podatkowej.

Wydatki na cele mieszkaniowe

Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt. 131, uważa się:
1) wydatki poniesione na:
a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;
2) wydatki poniesione na:
a) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a-c, na cele określone w pkt. 1,
b) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
c) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b
- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30;

Ponadto jak stwierdził w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku z dnia 18.02.2010 roku sygn. akt I SA/Bk 542/09, wydatki poniesione na wykończenie lokalu mieszkalnego oddanego przez developera w stanie niewykończonym (surowym) mieszczą się w pojęciu wydatków poniesionych na budowę lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt. 1 lit. d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Reasumując podatnik, który chce skorzystać z ulgi podatkowej określonej w art. 21 ust. 1 pkt. 131 ustawy o podatku dochodowym, który w 2009 roku uzyskał przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, może skorzystać z ulgi, pod warunkiem, że do końca roku 2011 wydatkuje uzyskane przychody na cele określone w ustawie, tzn. na cele związane z zaspokajaniem własnych potrzeb mieszkaniowych. Jak wyżej wskazano podatnik może zarówno dokonać zakupu z tych środków innej nieruchomości (która zaspokaja jego potrzeby mieszkaniowe), dokonać budowy, rozbudowy nieruchomości, a także jej wykończenia w przypadku zakupu lokalu mieszkalnego od developera w stanie surowym, a także spłaty kredytu zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu podlegającego opodatkowaniu. Niestety nabycie nieruchomości przed uzyskaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu nie uprawnia podatnika do skorzystania z przedmiotowej ulgi podatkowej. Konieczne jest wydatkowaniu uzyskanych środków (przychodu) na cele wskazane w ustawie najwcześniej w dacie uzyskania przychodu. Obecnie podatnik może zbyć posiadaną nieruchomość a środki uzyskane z jej sprzedaży oraz wcześniej uzyskany przychód przeznaczyć na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, z tym że przed datą, w którym uprawnienie to wygasa (w tym przypadku do końca 2011 roku). 

www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2011-01-18
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: podatek dochodowy, ulga podatkowa, ulga mieszkaniowa, zbycie nieruchomości, cele mieszkaniowe
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.