Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Z dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski podatnik także winien się rozliczyć

Od jakiegoś czasu sprzedaję licencje na wykorzystanie zdjęć na portalach fotograficznych (portale na których można kupić i sprzedać zdjęcia), Współpracuje z kilkoma takimi portalami zlokalizowanymi w Kanadzie, i USA. Po zgromadzeniu pewnej kwoty, można wypłacić pieniądze. Ja wypłacam najpierw na konto moneybookers w walucie, a stamtąd na polskie konto bankowe, gdzie pieniądze są przewalutowywane na złotówki. Do tej pory rozliczałem się z tego przychodu jako osoba prywatna na podstawie zeznania PIT36. Jako podstawę dochodów brałem przelewy na polskie konto już w złotówkach. Odliczałem 50% kosztów z racji, że są to utwory artystyczne i wpłacałem zaliczki na podatek dochodowy. Założyłem fotograficzną działalność gospodarczą i jestem podatnikiem podatku od towaru i usług. Jak mam się rozliczać w wypadku działalności gospodarczej, czy wystawiać faktury, jeżeli tak to jakie (czy od środków które są na portalu, czy na koncie moneybookers, czy już na polskim koncie).

Zasadniczo zgodnie z polskim prawem polski podatnik (polski rezydent podatkowy, osoba zamieszkała na terytorium Polski) podlega opodatkowaniu w Polsce od wszystkich swoich dochodów, również uzyskanych za granicą. Sytuację tę może zmienić umowa międzynarodowa zawarta z krajem, w którym dochód uzyskano. Zgodnie z umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie 08.10.1974 roku, zyski z przedsiębiorstwa powinny być opodatkowane tylko w jednym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność także w drugim państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim państwie, to tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. W opisanym stanie faktycznym prowadzona działalność stanowi pobieranie wynagrodzenia z tytułu praw autorskich, a wynagrodzenie stanowi licencję za możliwość korzystania z określonego utworu prawa autorskiego. W myśl umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, określenie należności licencyjne oznacza:
 1. wszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub prac naukowych, włączając prawa autorskie, związane z filmami i taśmami magnetofonowymi używanymi przez rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne, patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i zdobniczymi, dokumentacją, formułami, technologią produkcyjną, informacjami dotyczącymi doświadczeń przemysłowych, handlowych lub naukowo-badawczych lub umiejętności (know-how), oraz
 2. zyski osiągnięte ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji taką wartością majątkową lub prawami w takim zakresie, w jakim kwoty uzyskane z takiej sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji za odpłatnością uzależnione są od produktywności, używania lub dysponowania taką wartością majątkową lub prawami.
 
Unikanie podwójnego opodatkowania realizowane jest w ten sposób, że zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwala osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczanie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych. Podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do rocznego zeznania formularz PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą. Formularz PIT/ZG jest załącznikiem do zeznań PIT-36, PIT-36L oraz PIT-38. W przypadku przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, koszty uzyskania przychodów określa się w wysokości 50%, przy czym koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne (art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 
Naszym zdaniem możliwe jest zatem dalsze rozliczanie się przez Pana na zasadach jakie przysługują twórcy, stosując powyższe przepisy, jeżeli działalność ta jest wykonywana przez Pana osobiście. Wówczas osobno rozliczałby Pan przychody z działalności gospodarczej, a osobno z tytułu przychodów z praw autorskich należne Panu jako twórcy. W przypadku gdyby nie był Pan twórcą dzieła, wówczas nie przysługuje Panu możliwość zastosowania zryczałtowanej kwoty kosztów uzyskania przychodów, a rozliczenie następuje na zasadach ogólnych, uzależnionych od stosowanej zasady rozliczania (książka, pełna księgowość, karta podatkowa). Może Pan wówczas jedynie przy zawieraniu umowy z twórcą zastosować do jego wynagrodzenia powyższą zasadę zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów.
 
Należy także pamiętać, że dokonując rozliczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników (art. 23 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jeżeli zatem wykonuje Pan działalność w formie zakładu fotograficznego, to co do zasady nie może Pan stosować zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu z takiej działalności jeżeli stanowi ona własną pracę. Wówczas z uzyskanych przychodów może Pan przy obliczaniu należnego podatku odjąć koszty wymienione w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (czym innym są przychody twórcy a czym innym przychody z działalności gospodarczej). Jeżeli zatem wystawiałby Pan fakturę na udzielenie licencji przez Pana związaną z działalnością gospodarczą, to winien Pan w tej fakturze wskazać całą należną Panu kwotę z tytułu przychodu, nie potrącając jej o żadne koszty uzyskania przychodu. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. W przypadku wystawienia faktury kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, a w przypadku niewystawienia faktury w tym terminie na dzień powstania obowiązku podatkowego.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-02-18
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: podatek dochodowy, podatnik, rozliczenie podatkowe, PIT, formularze podatkowe, podatkowe prawo
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.