Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny zwolnione jest z podatku dochodowego

Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: użyczenie

Mój ojciec jest właścicielem nieruchomości, w której prowadzi działalność rzemieślniczą. Budynek posadowiony jest na naszej działce więc jest naszą własnością. Czy ojciec może mi użyczyć część powierzchni zajmowanych przez niego na tą działalność? Ja chcę także w tym miejscu prowadzić działalność gospodarczą. Jeżeli tak, to w jakiej formie (czy może być to forma darowizny i jak to się mam prawnie do kosztów), czy użyczona powierzchnia musi być wtedy jakoś fizycznie oddzielona od reszty, żeby się skarbowy nie czepiał? Dodam jeszcze, iż budynek jest już w jakimś stopniu zamortyzowany.

W opisanym stanie faktycznym powinna zostać zawarta umowa użyczenia. Zgodnie z art. 710 k.c. (kodeksu cywilnego), przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Z przepisów wynika, że przedmiotem użyczenia mogą być rzeczy zarówno ruchome, jak i nieruchomość. Umowa taka winna zostać zawarta w zwykłej formie pisemnej.Zawarta umowa użyczenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Aby użyczyć rzecz, musi ona być oznaczona, tzn. konieczne jest wyodrębnienie części lokalu, który ma być użyczony. Wyodrębnienie takie może polegać albo na użyczeniu np. pomieszczenia wchodzącego w skład lokalu, lub wyodrębnienie części takiego pomieszczenia lub całego lokalu albo nieruchomości. Także umowa winna określać szczegółowo jaki lokal lub jego część podlega użyczeniu.
 
Jeżeli chodzi o kwestie ewentualnego podatku dochodowego od takiego nieodpłatnego świadczenia, to zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku, o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej u.p.d.o.f.), wartość otrzymanych świadczeń w naturze, powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej. Za przychód z nieruchomości odstąpionej nieodpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, uważana jest wartość czynszowa, stanowiąca równowartość czynszu, jaki przysługiwałby od tych osób, w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Natomiast do II grupy zalicza się: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.Ustawa przewiduje jednak w art. 21 ust. 1 pkt. 125, iż zwolnione od podatku dochodowego, są wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej, w myśl przepisów o podatku od spadków i darowizn. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku, o podatku od spadków i darowizn, w art. 14 wskazuje, że do I grupy podatkowej zalicza się
 
Zatem, w opisanym stanie faktycznym, nieodpłatne świadczenie w postaci możliwości korzystania z użyczonego lokalu lub jego części na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, gdy takie świadczenie otrzyma syn od ojca (zstępny), to zgodnie z powyższymi przepisami, takie świadczenie nieodpłatne jest zwolnione z podatku dochodowego. Użyczenie lokalu, dla syna nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ani po stronie użyczającego, ani po stronie biorącego w używanieNależy jednak pamiętać, że wydatki związane z nieruchomością używaną przez właściciela nieruchomości na jego potrzeby lub potrzeby członków jego rodziny nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Tak samo wydatki związane z użyczoną częścią nieruchomości nie będą stanowiły dla Pana kosztu uzyskania przychodów. Dotyczy to zarówno odpisów amortyzacyjnych przypadających na użyczoną część nieruchomości, jak i np. podatku od nieruchomości od tej części..
  
Należy także pamiętać, że w opisanym stanie faktycznym może zachodzić konieczność zapłaty podatku VAT od nieodpłatnego świadczenia. Jak wynika z treści art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, o podatku od towarów i usług, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług. Jeśli zatem przysługiwało odliczenie podatku VAT od nabycia nieruchomości, to użyczenie części nieruchomości winno zostać opodatkowane odpowiednią stawką podatkową podatku od towaru i usług. Zgodnie z art. 29 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania w przypadku takiego nieodpłatnego świadczenia, jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-01-13
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: użyczenie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.