Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Podatnik za zobowiązania podatkowe może być ścigany także poza granicami

Obecnie mieszkam na stale w Australii. Będąc w kraju w kwietniu 2008 roku sprzedałem moje mieszkanie w Polsce. Było ono moją własnością krócej niż 5 lat. Nie rozliczyłem się z polskim urzędem skarbowym. W maju ub. roku otrzymałem informację z urzędu z prośbą o wypełnienie i odesłanie do druku ZAP-3, a we wrześniu dostałem listem poleconym wezwanie (na podstawie art 272 i 274a Ordynacji podatkowej) do złożenia w terminie 14 dni wyjaśnień i dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających wydatkowanie dochodu ze sprzedaży mieszkania. Mam pytanie kiedy dokładnie w mojej sytuacji przedawni się obowiązek podatkowy? Czy przed przedawnieniem i wygaśnięciem obowiązku podatkowego za ta nieruchomość, polskie organy skarbowe mogą egzekwować ten podatek wraz z grzywną i odsetkami w Australii lub innych, poza Polska krajach UE?

W opisanym stanie faktycznym w miesiącu kwietniu 2008 roku doszło do transakcji sprzedaży. Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z późn. zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Osoby fizyczne rozliczają podatek dochodowy w termie do 30 dnia każdego następnego roku podatkowego, za rok w którym zaszło zdarzenie podlegające opodatkowaniu. Wcześniej płacone są jedynie zaliczki na podatek dochodowy, które później są rozliczane w rocznym zaznaniu podatkowym. Zatem dniem ustalenia zobowiązania będzie dzień 30 kwietnia 2009 roku. Podstawą prawną powstania obowiązku podatkowego jest w tej sytuacji art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 roku (Dz. U. Nr 80 poz. 350 z późn. zm.). W konsekwencji z upływem dnia 31.12.2014 roku a więc w dniu 01.01.2015 roku zobowiązanie podatkowe z tytułu osiągniętego przychodu ze sprzedaży nieruchomości w RP ulegnie przedawnieniu. Skutkiem materialnoprawnym przedawnienia zobowiązania podatkowej jest wygaśnięcie zobowiązania podatkowego (art. 59 § 1 pkt 9 Ordynacji podatkowej). Skutkiem procesowym jest konieczność wydania decyzji o umorzeniu postępowania skarbowego (art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej).

 

 

W opisanym stanie faktycznym, organ skarbowy wszczął postępowanie wyjaśniające na podstawie art. 272 i art. 274a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z późn. zm.).  Czynności wezwania Pana do złożenia wyjaśnień nie wywołały jeszcze skutku w postaci przerwania biegu przedawnienia - zakładam bowiem jednocześnie, że do dnia otrzymania rzeczonego zawiadomienia nie toczyło się przeciwko Panu żadne postępowania skarbowe, czy też karno-skarbowe. Ordynacja podatkowa przewiduje także instytucje przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania przez zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnika zawiadomiono. Nowy bieg terminu przedawnienia zaczyna się wówczas od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne i każde kolejne wszczęcie postępowania nie przerywa biegu terminu przedawnienia.

 

 

Środkiem egzekucyjnym (czynnością egzekucyjną) jest w świetle ustawy egzekucja z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalnych i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, z rachunków bankowych i innych wierzytelności pieniężnych, z praw z papierów wartościowych, z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, z weksla, z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej, z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z pozostałych praw majątkowych, z ruchomości oraz nieruchomości.

Tym samym jeżeli wszczęto postępowanie lub zastosowano środek egzekucyjny nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia, które w trakcie postępowania egzekucyjnego nie biegnie, a bieg taki się rozpocznie dopiero po zakończeniu postępowania egzekucyjnego (wówczas znów będzie to okres 5 letni, liczony od końca roku, w którym zakończono egzekucję).

 

 

Należy także zaznaczyć, że Dopóki zobowiązanie podatkowe nie wygaśnie (nie przedawni się) możliwe jest jego egzekucja poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w tym poza obszarem UE. Szczegółowo i wyczerpująco kwestia ta jest uregulowana w ustawie z dnia 11.10.2013 roku o dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 poz. 1289), w którym uregulowano kwestie udzielania wzajemnej pomocy przez RP i państwa członkowskie i państwa trzecie w dochodzeniu podatków. Nadmienia wymaga jedynie fakt, że na mocy tej ustawy m.in. zostało powołane centralne biuro łącznikowe które zajmuje się kontaktami z państwami UE jak również państwami trzecimi. Nie ma więc żadnych przeszkód oby organy skarbowe w drodze pomocy prawnej prowadziły postępowanie względem podmiotu zamieszkałego poza granicami RP.

 

  

Ponadto jeżeli nie złożył Pan stosownej deklaracji podatkowej, podatek w odpowiedniej wysokości nie został uiszczony, to organy skarbowe mogą w tej sprawie wszcząć także postępowanie karno–skarbowe. W opisanym stanie faktycznym czyn ten może zostać zakwalifikowany jako czyn zabroniony określony w art. 54 § 1 kks (kodeksu karnego skarbowego). Zgodnie  z tym przepisem, podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli chodzi o przedawnienie tego czynu, to zgodnie z art. 44 § 1 kks, karalność takiego przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 5 lat – gdy czyn stanowił przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat (10 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata).

 

 

W tym przypadku obowiązek zapłaty podatku oraz złożenia właściwej deklaracji upłynął w dniu 30 kwietnia 2009 roku, a tym samym 5 letni okres przedawnienia czynu z art. 54 § 1 k.k.s. upłynie z dniem 30 kwietnia 2014 roku – w tym wypadku nie liczy się okresu tego od końca roku.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-02-11
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: podatek, zbycie nieruchomości, wykroczenie skarbowe, przestępstwo skarbowe, opodatkowanie, deklaracja podatkowa, unikanie opodatkowania, pomoc prawna, Australia, Polska
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.