Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Ewidencjonowanie zakupu towaru

Jestem na ryczałcie zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usług. Zajmuje się handlem detalicznym przez Internet. Mam możliwość zakupu towaru tylko, że sprzedawca z którym rozmawiałem telefonicznie powiedział że nie wystawia ani faktur ani rachunków. Ja jednak chcę z nim nawiązać współpracę płacić podatki ale nie wiem w jaki sposób mogę zakup takie towaru zaksięgować. Czy mogą to być dowody zakupu lub opis otrzymanego towaru lub jakaś inna możliwość?

Z opisu stanu faktycznego wynika, że korzysta Pan z formy opodatkowania w postaci ryczałtu (ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 roku (Dz. U nr 144 poz. 930 z późń. zm.) i  jest Pan zwolniony z obowiązku z podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (ustawa z dnia 11 marca 2004r., o podatku od towarów i usług VAT Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Pana współpraca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma odbywać się z kontrahentem, który nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz nie będzie wystawiał Panu rachunków jak również faktur VAT.

 

 

 

Do oceny Pana sytuacji prawnej konieczna jest analiza przepisów prawnych ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 roku (Dz. U. nr 144 poz. 930 z późń. zm.). Treść art. 15 ust. 1 w/w ustawy stanowi, że: podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej "ewidencją", z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a.

 

 

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie normują w żaden sposób zasad dokumentowania nabycia rzeczy ruchomych (towarów) lecz zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 4 ust. 3 w/w ustawy do udokumentowania zakupu towarów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Z treści przytoczonego powyżej przepisu art. 15 ust. 1 ustawy wynika jedynie obowiązek posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów, nie zaś obowiązek wprowadzania ich do ewidencji towarów handlowych.  W efekcie ustawowego odesłania z art. 4 ust. 3 w/w ustawy znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które w § 16 reguluje kwestie dowodu z zakupu stanowiąc, że: Otrzymanie materiałów podstawowych i pomocniczych, zwanych dalej "materiałami", i towarów handlowych musi być potwierdzone na dowodzie zakupu datą i podpisem osoby, która je przyjęła.

 

 

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż nabycie przez Pana towarów – w przypadku podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - może być udokumentowane dowodem wewnętrznym lub protokołem przyjęcia zawierającym oznaczenie towaru według ilości i cech charakterystycznych.  Z uwagi więc na Pana zwolnienie podmiotowe z VAT ( z uwagi na wielkość obrotu ) fakt, iż Pański kontrahent nie będzie mógł wystawiać faktur VAT nie ma dla Pana większego znaczenia. Jako osoba fizyczna  zwolniona z VAT nie może Pan bowiem dokonywać odliczenia  VAT-u tj. obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ( stawka VAT ). Odpowiadając ostatecznie na zadane pytanie należy odpowiedzieć na nie twierdząco – mogą to być dowody zakupu towaru, dowody uiszczenia ceny za zakupiony konkretny, oznaczony  towar, innym dowodem lecz opatrzone Pańskim podpisem i datą przyjęcia tych towarów. 

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-01-27
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo podatkowe
Słowa kluczowe: podatek dochodowy, podatek vat, zryczałtowany podatek, zakup, sprzedaż, ewidencja sprzedaży, faktura, rachunek
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.