Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Przedawnienie podatku od nieruchomości

W roku 2001 kupiłam działkę wieczyste użytkowanie pod działalność gospodarcza, notarialnie bez obciążeń w księdze wieczystej. Po roku urząd gminy uzyskał wyrok sadu nakazujący zapłatę kolosalnej kwoty zaległych podatków po byłym właścicielu. Gmina oddała sprawę do komornika i powiedziała, że zabiera tą działkę. Pogodziłam się z tym bo nie wiedziałam co mam zrobić będąc za granicą. Pod koniec ub. roku wróciłam do kraju i tu zaskoczenie. Okazało się ze działka nadal jest moja. Wydany wyrok komornik nie mógł egzekwować bo był wydany z naruszeniem prawa. Obecnie okazało się mam zaległości podatkowe od podatku od nieruchomości na około 40.000 zł z odsetkami. Sprawa trafiła już do komornika. Czy jest np. przedawnienie długu dotyczącego tej sprawy? Czy musze zapłacić podatek w całości?

Podatek od nieruchomości należy do tzw. podatków lokalnych, które regulowane są przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1999 roku o podatkach i opłatach lokalnych. W przypadku podatku od nieruchomości organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w tej ustawie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Ustawa nie zawiera regulacji w zakresie przedawnienia należności z tytułu podatku od nieruchomości, do zobowiązań podatkowych określonych w tej ustawie, w zakresie przedawnienia roszczeń stosuje się przepisy ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja podatkowa (dalej Ordynacja).

 Co do zasady, zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji, zobowiązanie podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednakże w myśl art. 70 § 4 Ordynacji, bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Nowy termin (5-letni) przedawnienia egzekwowanego zobowiązania podatkowego należy liczyć od dnia następującego po dniu w którym zakończono postępowanie egzekucyjne, gdyż w okresie prowadzenia tego postępowania przedawnienie nie biegnie. Ponadto nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Jeżeli upłynie okres przedawnienia w myśl art. 59 § 1 pkt. 9 Ordynacji, zobowiązanie podatkowe wygasa w całości. W przypadku zatem przedawnienia należności podatkowych, podatnik może wystąpić o wydanie zaświadczenia o wygaśnięciu zobowiązania. Należy jednak pamiętać, że okres przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych może być przerywany i zawieszany. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

 

 

Reasumując, jeżeli zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości uległoby przedawnieniu to postępowanie w tym zakresie powinno być umorzone niejako z urzędu. Stanowisko takie potwierdził także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 9 lutego 2011 r. sygn. akt I SA/Łd 1455/10, który w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że jeżeli zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu, winno skutkować to umorzeniem postępowania w sprawie.

 

 

W opisanym stanie faktycznym z uwagi na wszczęcie egzekucji z nieruchomości, prawdopodobnie doszło do przerwania biegu przedawnienia stąd postępowanie egzekucyjne nadal może być prowadzone. Moim zdaniem należałoby raczej w tej sprawie wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, lub rozłożeniem jej na raty. Organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

 

 

Zgodnie z wyrokiem z dnia 16 listopada 2007 roku, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 506/07), ważny interes podatnika to sytuacja, w której z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Zdarzeniem losowym będzie zaistniałe, niespodziewane zdarzenie, niezależne od woli podatnika, które spowodowało, że ten znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, niepozwalającej mu na zapłatę zaległego podatku. Przez interes publiczny rozumie się natomiast dyrektywę postępowania nakazującą mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie do organów władzy, sprawność działania aparatu państwowego, korektę błędnych decyzji itp. Oceniając okoliczności faktyczne sprawy, orzekające organy, powinny analizować także przyczyny powstania zaległości podatkowej.

 

Jarosław olejarz

Radca prawny

www.jk-legal.eu

Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.