Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zrzaczenie się przez wspólników prowadzenia spraw spółki wymaga podjęcia uchwały

Kategoria: Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: spółka jawna

W spółce jawnej, której jestem wspólnikiem jej dwaj pozostali wspólnicy stwierdzili, że przekazują mi dalsze kierowanie firmą. Było to zwykłe pismo przez nich podpisane, nie ma żadnej podjętej uchwały. Zaproponowałem prowadzenie spraw spółki przez wszystkich wspólników bez wynagrodzenia, na zasadzie podziału obowiązków z jak najlepszym wykorzystaniem kompetencji poszczególnych wspólników. Wszystkie moje dotychczasowe działania i decyzje miały na celu dobro i rozwój firmy. Wyznaczyłem zebranie wspólników i zaproponowałem, przydział uchwałą poszczególnych sfer działalności spółki wskazanym wspólnikom. Na spotkanie wspólnicy się stawili, jednakże uchwały nie zostały podjęte. Czy w związku z powyższym, mogę pisemnie poinformować wspólników, że przyjąłem do wiadomości, że zostało mi powierzone prowadzenie spraw. Podzieliłem pogląd wspólników z pisma, nadając temu oświadczeniu formę uchwały w zakresie prowadzenia spraw spółki.

Wspólnicy nie mogą zrzec się na piśmie prawa prowadzenia spraw spółki. Zgodnie z art. 40. § 1 k.s.h. prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników. Pozostali wspólnicy są wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw spółki. Z przepisu zatem wynika, że prowadzenie spraw spółki powinny być określone w umowie spółki albo w uchwale wspólników. Nie można w ogóle wyłączyć wspólników z procesu prowadzenia spraw, gdyż w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana będzie zgoda wszystkich wspólników, w tym również wyłączonych od prowadzenia spraw spółki.
W przypadku gdy przyjęte zostały zasady prowadzenia spraw przez niektórych wspólników, do reguł prowadzenia spraw czy, w szczególności, podejmowania uchwał - stosuje się przepisy o podejmowaniu uchwał przez wszystkich wspólników. W przypadku jednoosobowego podejmowania decyzji, uchwała jedynego wspólnika upoważnionego do prowadzenia spraw zastępuje uchwałę wszystkich wspólników. Czynności prowadzenia spraw mają charakter wewnętrzny. Można przyjąć, że prowadzenie spraw polega na podejmowaniu czynności faktycznych, organizacyjnych, nie wywołujących bezpośrednio skutków prawnych na zewnątrz, ale będących podstawą takich czynności, albo będących realizacją czynności reprezentacyjnych. Z czynności prowadzenia spraw powinniśmy wyłączyć te wszystkie, które mają charakter czynności prawnych i które są realizowane w stosunkach zewnętrznych. Bardziej problematyczny jest charakter uchwał wspólników. Każdy wspólnik ma nie tylko prawo, ale i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Zasada ta, zgodnie z art. 37 k.s.h., może zostać zmieniona w ten sposób, że tylko niektórzy wspólnicy będą mieli prawo, a inni obowiązek itp. Zasady prowadzenia spraw spółki mogą być ustalone w umowie spółki. Dotyczy to rozstrzygnięcia, jaka liczba wspólników bierze udział w prowadzeniu spraw i jakich czynności mogą dotyczyć ich działania. Możemy przyjąć, że wszyscy wspólnicy prowadzą sprawy spółki, sprawy spółki prowadzi tylko część wspólników (tzw. zarząd), sprawy spółki prowadzi jeden wspólnik, sprawy spółki prowadzą osoby trzecie, ale zawsze z udziałem co najmniej jednego wspólnika. Jak już wyżej wskazano, powierzenie prowadzenia spraw może być dokonane w umowie spółki albo na mocy podejmowanej uchwały wspólników.
 
Reasumując, jeżeli ma zostać Panu powierzone prowadzenie spraw spółki, należy to zrobić poprzez zmianę umowy spółki, lub odpowiednią uchwałę wspólników. Złożone oświadczenie, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, nie ma mocy prawnej, a tym samym nie stanowi dla Pana upoważnienia do odsunięcia wspólników do prowadzenia spraw spółki (podobnie brak sporządzonej w odpowiedniej formie uchwały wspólników). Trudno uznać pisemne oświadczenie za uchwałę wspólników, gdyż uchwała taka winna zawierać odpowiednią treść, a z samego posiedzenia powinien zostać sporządzony protokół, który zawiera treść uchwały, a także listę obecności i przebieg posiedzenia. Do czasu, gdy nie zostanie sporządzona odpowiednia uchwała lub zmiana umowy spółki, każdy z tych wspólników może dokonywać wszelkich czynności, na równi z pozostałymi wspólnikami. Także złożone oświadczenie, które zostało przerobione na formę uchwały, każdorazowo może zostać zaskarżone przez wspólników, wskazując że nie stanowiło ono uchwały. Odsunięcie wspólników od prowadzenia spraw spółki jest dość istotna sprawą, więc uchwała w tym zakresie podjęta przez wspólników winna być odpowiednio zaprotokołowana. Konieczne będzie także dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku zmian w zakresie reprezentacji spółki należ wypełnić załącznik do wniosku o zmiany w KRS (formularz KRS – WK), który obejmuje wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie także dokumentów potwierdzających podjęcie uchwały w tym zakresie przez wspólników, tj. protokół oraz samą treść uchwały.
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-01-02
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: spółka jawna
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.