Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Nieodpowiednie zachowanie pracownika - odpowiedzialność cywilna i karna

Na terenie firmy w czasie godzin pracy doszło do nieprzyjemnego incydentu. Wobec osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika, zostały wypowiedziane przez pracownika obraźliwe słowa i groźby. Całe zdarzenie miało miejsce w obecności 4 innych pracowników. Z opisanego powyżej zdarzenia została sporządzona notatka służbowa. Jak na opisane zdarzenie powinien zareagować pracodawca (przepisy kodeksu pracy). Czy osoba wobec której użyto obraźliwych słów i gróźb może dochodzić swoich praw na drodze sądowej z powództwa cywilnego wobec osoby która jej groziła.

Groźba karalna została określona w art. 190 § 1 kk (kodeksu karnego), zgodnie z którym, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, co oznacza, że sam kierownik powinien zawiadomić policję lub prokuraturę o uzasadnionym podejrzeniu popełniania przestępstwa.
Zachowanie to być może nie nosiło znamion przestępstwa, ale mogło także stanowić znamiona wykroczenia (np. art. 141 kodeksu wykroczeń - Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany).

Momo, że czyny nie stanowią wykroczenia lub przestępstwa sam pokrzywdzony, jeżeli naruszone zostały jego dobra osobiste może wnieść powództwo do sądu cywilnego z roszczeniem o zadość uczynienie. Zgodnie z art. 24 § 1 kodeksu cywilnego - Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Dobrem osobistym jest m. in. cześć, dobre imię, nazwisko itp.

Co do samego pracodawcy, może on wyciągnąć środki dyscyplinarne przewidziane w kodeksie pracy, jeżeli zachowanie pracownika narusza obowiązki pracownicze. Zgodnie z art. 100 § 2 ust. 6 kodeksu pracy, pracownik jest obowiązany w szczególności - przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Opisane zachowanie narusza ten obowiązek, w związku z czym pracodawca może zastosować wobec pracownika karę nagany lub upomnienia z wpisaniem do akt personalnych – zgodnie z art. 108 § 1 kp. Poza tą odpowiedzialnością, pracodawca za bardzo nie ma większych możliwości ukarania pracownika za takie zachowanie.

Porady prawne / Pomoc prawna
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-11-24
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: pracownik, odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika, odpowiedzialność cywilna
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.