Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wypowiedzenie umowy o pracę w razie przejęcia zakłądu pracy

Jestem pracownikiem spółki powstałej w drodze połączenia. Połączenie odbyło się poprzez przejęcie całego majątku. Chciałabym jak najkorzystniej rozwiązać umowę o pracę. Pracuję w przejętym zakładzie. Czy mojej sytuacji dotyczy przepis mówiący, że w okresie 2 m-cy (od rejestracji w KRS) mam prawo za 7-dniowym uprzedzeniem rozwiązać stosunek pracy, a jeśli tak, to czy mogę się spodziewać 2-miesięcznej odprawy? Pozostało mi ponad 20 dni urlopu, czy wypłaci mi proporcjonalny ekwiwalent. Zakład dofinansował też moją naukę (2 semestry). Umowa mówi, że mam obowiązek przepracować w zakładzie 2 lata od ukończenia studiów. Czy tryb rozwiązania, jaki chciałabym zastosować również w tym względzie będzie skutkował tak jak za wypowiedzeniem przez pracodawcę? W ubiegłym roku przepracowałam dużą ilość godzin nadliczbowych, czy mają mi za nie zapłacić.

Zgodnie z art. 23(1) § 1 Kp (Kodeksu pracy), w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Na podstawie § 4, w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Prawo pracy w sytuacji określonej w tym przepisie daje pracownikowi uprawnienie do rozwiązania stosunku pracy, ze skutkami przewidzianymi jak dla rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę. Są jednak dwa warunki ograniczające, a mianowicie 2 (dwu) miesięczny okres od przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę, w czasie którego pracownikowi przysługuje to uprawnienie, a także rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika bez wypowiedzenia, a jedynie za 7 (siedmio) dniowym uprzedzeniem.


Czyli wypowiedzenie umowy o pracę następuje natychmiast, a jedynie musi Pani poinformować pracodawcę z 7 dniowym uprzedzeniem, że korzysta Pani z uprawnienia przewidzianego w art. 23(1) Kp. Może Pani jedynie skorzystać z tego uprawnienia w ciągu 2 miesięcy od chwili przejęcia zakładu lub jego części przez nowego pracodawcę. Pracodawca powinien Panią poinformować o przejęciu zakładu pracy i od czasu uzyskania tej informacji liczony jest okres przejęcia.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 23(1) Kp, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 roku, o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy, z przyczyn nie dotyczących pracowników. Zgodnie z ustawą w takim przypadku przysługuje pracownikowi odprawa w wysokości:

 1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Uprawnienie to wynika z art. 10 ustawy, zgodnie z którym, przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1.

Pracodawca w przypadku rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 23(1) Kp, za niewykorzystaną część urlopu wypoczynkowego winien wypłacić odpowiedni ekwiwalent. Co do zwrotu kosztów odpłatnego szkolenia, to na podstawie umowy pracownik zobowiązany jest do zwrotu w przypadku, gdy zwalnia się sam lub gdy zwolnienie następuje z przyczyn leżących po stronie pracownika. Gdy rozwiązanie stosunku zatrudnienia leży po stronie pracodawcy, pracownik nie ma obowiązku zwrotu tych kosztów. Przepracowane godziny nadliczbowe powinny zostać zapłacone przez pracownika.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-09-30
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie zmieniające, odprawa, pracownik
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.