Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wynagrodzenie i zasiełek w czasie przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W treści umowy o pracę widnieje zapis, że miesięczne wynagrodzenie za pracę składa się z wynagrodzenia zasadniczego i premii uznaniowej. Od końca sierpnia b. roku jestem na zwolnieniu lekarskim. Proszę o informację czy przedłużając powyższe zwolnienie mam prawo do otrzymania zasiłku, jeśli tak to w jakiej wysokości? Czy wszystkie składniki wynagrodzenia wliczają się do podstawy zasiłku? Czy do wyliczenia podstawy należy przyjąć okres przepracowanych 12 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym powstała niezdolności do pracy?

Zgodnie z treścią art. 92 § 1 pkt. 1 k.p. (kodeksu pracy), za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Po upływie tego okresu pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego jeżeli spełnia określone przesłanki ustawowe. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 marca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu lub po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 - nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni.
 
Wynagrodzenie gwarancyjne
Okres pozostawania w stosunku pracy jest okresem ubezpieczenia, dlatego prawo do zasiłku chorobowego nabywa pracownik, któremu bezpośrednio po nawiązaniu stosunku pracy pracodawca wypłacał wynagrodzenie gwarancyjne. Wynagrodzenie wypłacane przez 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku zwane jest gwarancyjnym. Wysokość tego wynagrodzenia określają przepisy płacowe obowiązujące w danym zakładzie pracy: zakładowy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania. Powszechnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy gwarantują pracownikowi wypłatę wynagrodzenia we wspomnianym okresie w wysokości 80% wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Jeżeli choroba przypada w czasie ciąży, pracownica nabywa prawo do wypłaty wynagrodzenia w wysokości 100% za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego.
 
Zasiłek chorobowy
Po okresie wypłacania wynagrodzenia gwarancyjnego pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni. Miesięczny zasiłek chorobowy, co do zasady wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, natomiast 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy przypada w okresie ciąży albo powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Miesięczny zasiłek chorobowy, za okres pobytu w szpitalu, jeżeli nie zachodzą przesłanki do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku w wysokości 100%, wynosi 70% jego podstawy. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
 
Świadczenie rehabilitacyjne
Po okresie wypłaty zasiłku chorobowego ubezpieczonemu przysługiwać może świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży - 100% tej podstawy.
 
Zasady ustalania wysokości świadczeń
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu 12 miesięcznego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego będącego pracownikiem za okres zatrudnienia przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte. Jeżeli w okresie, tym ubezpieczony będący pracownikiem nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy.
Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.
 
Reasumując, w pierwszej kolejności otrzymuje Pani wynagrodzenie gwarancyjne w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim, przez okres 33 dni. Po tym okresie uprawniona będzie Pani do otrzymywania zasiłku chorobowego w wysokości zgodnej z przepisami powyższej ustawy. Jeżeli w tym okresie będzie Pani w ciąży, przysługiwać będzie Pani zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Naszym zdaniem dla ustalenia wysokości zasiłku chorobowego będzie brane całe osiągane przez Panią wynagrodzenie w okresie ostatnich 12 miesięcy, w tym także wypłacone premie i nagrody. Zarówno wynagrodzenie gwarancyjne jak i zasiłek oblicza się według tych samych zasad, obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
 
Porady prawne / Pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-09-21
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Opieka społeczna, Sprawy rodzinne, Praca
Słowa kluczowe: zasiłek
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.